Noorderlicht

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Noorderlicht en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten beoordeelt de commissie als volgt: de artistiek-inhoudelijke visie van Noorderlicht is gebaseerd op actuele debatten met betrekking tot het medium fotografie en de relatie tot de werkelijkheid. De missie van Noorderlicht is op basis daarvan erop gericht een platform voor hedendaagse waarneming te zijn, alsook een inclusief podium voor kunstenaars uit de hele wereld. De commissie meent echter dat de formulering en uitwerking van de visie en missie op dit moment nog niet scherp genoeg is en zij mist een samenhangende onderbouwing. Zo komt bijvoorbeeld de nadruk op waarheidsvinding naar haar mening weinig terug in de recente en toekomstige programmering. De thema’s in de recente programmering zijn actueel, maar ook algemeen van aard. De commissie vindt dat Noorderlicht ten aanzien van deze thema’s te weinig een agenderende of voorbeeldstellende positie inneemt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan is gedegen opgesteld en biedt een grote reeks aan activiteiten. De gekozen thema’s vindt zij echter algemeen van aard en onvoldoende onderscheidend, waardoor het programmaplan te weinig een substantiële bijdrage levert aan het actuele discours. Waardering is er voor initiatieven als Young Curators en BLOOM, maar over het geheel vertoont de programmering te weinig concrete samenhang. De commissie vindt de beoogde fotografen van wisselende kwaliteit en de selectiecriteria niet overtuigend. Op basis van het verleden van Noorderlicht heeft zij wel vertrouwen in de haalbaarheid van de plannen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de nieuwe focus van Noorderlicht op talentontwikkeling van startende kunstenaars en curatoren. Verder vindt zij de programmaplannen in grote lijnen aansluiten op de eerdere activiteiten en weinig innovatief. De commissie ziet in aanzetten aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen, maar mist in de uitwerking daarvan urgentie en diepgang. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin Noorderlicht naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek, maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden, beoordeelt de commissie als volgt: Noorderlicht weet met name met de festivals al een breed publiek te bereiken en beschikt over publieksvoorzieningen. De plannen om het publieksbereik verder te ontwikkelen overtuigen echter niet voldoende. De doelgroepen worden goed omschreven, maar de communicatiestrategie moet nog vrijwel geheel ontwikkeld worden. Zo wordt bijvoorbeeld geen strategie per doelgroep gepresenteerd. Er worden enkele generieke middelen zoals samenwerking genoemd, maar dit is niet genoeg uitgewerkt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van het programma aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich verhoudt, beoordeelt de commissie als volgt: Noorderlicht is onderscheidend als het enige grote podium voor hedendaagse fotografie/beeldcultuur in Noord-Nederland. De regionale inbedding is goed, met een uitgebreid netwerk aan partners. De gemeentes en provincies erkennen het festival als een belangrijke toevoeging aan de culturele infrastructuur in het Noorden. Daarnaast heeft het festival een reikwijdte tot ver buiten de regio. De activiteiten in de Studio zouden nog aan zichtbaarheid kunnen winnen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als volgt: de commissie neemt het externe advies van Blueyard over de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie grotendeels over. Wel vraagt de commissie zich af of in de begroting de onderbouwing van de inkomsten en inschatting van de bezoekersaantallen realistisch is. Op grond van het advies van Blueyard wordt dit criterium beoordeeld als voldoende.
 Extern bureau Blueyard heeft de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de bedrijfsvoering geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit Download: advies (new window).

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Pro gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de lokale context, op publieksbereik en de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Noorderlicht net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.