ROEM

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van ROEM in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel zij waardering heeft voor het initiatief van de organisatie om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat voor culturele makers in Leiden, herkent de commissie de presentatie van beeldende kunst onvoldoende als kernactiviteit van de organisatie. De activiteiten van ROEM zijn te zeer gericht op makers binnen de creatieve industrie. Daarnaast ligt de nadruk te zeer op het faciliteren van makers waarbij de artistiek-inhoudelijke visie van de organisatie niet scherp genoeg is geformuleerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: in lijn met de beoordeling van de organisatie en de activiteiten in het recente verleden, meent de commissie dat de rol van beeldende kunst binnen de programmering te summier is. Zij herkent in de kunstenaarsselectie onvoldoende de praktijk van makers die zijn ingebed binnen het domein van de beeldende kunst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin ROEM een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de doelgroepen duidelijk zijn omschreven, vindt zij de categorisering van de doelgroepen te algemeen. De commissie heeft daarnaast op basis van de plannen niet voldoende vertrouwen dat, behalve de genoemde ‘kunstliefhebbers’ en het eigen netwerk, ook de door ROEM beoogde bredere doelgroepen worden bereikt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van ROEM aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de relevantie van dit initiatief voor culturele makers in Leiden, maar vanwege de onvoldoende scherp geformuleerde artistieke visie niet volledig overtuigd van het onderscheidende karakter van de organisatie binnen de regionale context. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van ROEM net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.