Kunstpodium T

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Kunstpodium T en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Kunstpodium T heeft de afgelopen jaren een onderscheidende visie op talentontwikkeling gevormd. De organisatie vervult een brugfunctie voor beginnende kunstenaars. Het afgelopen programma is naar mening van de commissie helder en blijft door de diverse partnerschappen in ontwikkeling. De artistieke kwaliteit van Kunstpodium T herkent zij in de duidelijke focus op het faciliteren en ondersteunen van jong talent, meer dan in specifieke thema’s. Er is aandacht voor de activiteiten in de media en waardering voor de activiteiten door betrokken kunstenaars.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Kunstpodium T beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het programmaplan sluit aan bij de visie op talentontwikkeling, waarmee Kunstpodium T niet alleen een podium biedt, maar ook een netwerkfunctie bekleedt. Aangezien de ‘apprentices’ via een open call worden geworven, is hun kwaliteit op dit moment voor de commissie nog niet te beoordelen. Maar zij heeft op basis van het verleden vertrouwen in de realiseerbaarheid en kwaliteit van de toekomstige activiteiten.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert nieuwe initiatieven als Creative Capsule, dat is gericht op een jonge doelgroep tussen 14-24 jaar. Het programmaplan borduurt verder grotendeels voort op successen uit het verleden, waarbij de commissie niet veel ontwikkeling ziet. De commissie waardeert dat Kunstpodium T zich opstelt als netwerkorganisatie en zich inzet voor de ontwikkeling en maatschappelijke positie van kunstenaars. Daarbij zijn bij het programma wisselende gastcuratoren (jaarmeesters) betrokken, waardoor er indirect op de actualiteit ingespeeld kan worden.

De manier waarop Kunstpodium T naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het podium is met name gericht op kunstenaars en andere kunstprofessionals. Zij is positief over het bereik van jongere doelgroepen via trajecten als De Nieuwe Vincent en Creative Capsule. De commissie mist echter nog een overtuigende communicatiestrategie om de beoogde (nieuwe) doelgroepen te bereiken. De commissie vindt bijvoorbeeld het idee voor publieksverbreding via incidentele bezoekers niet voldoende uitgewerkt.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Kunstpodium T heeft een onderscheidende positie ten aanzien van talentontwikkeling in de regio. Het podium heeft diverse lokale en regionale samenwerkingen, waarbij het zich verbindend opstelt. Er is structurele ondersteuning vanuit gemeente en provincie.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstpodium T voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.