Ja Ja Ja Nee Nee Nee

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Ja Ja Ja Nee Nee Nee in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de artistiek-inhoudelijke visie waarmee de organisatie, door in te zetten op vernieuwing en experiment, zich op scherpe wijze verhoudt tot het continu toenemende aantal podcasts binnen het domein beeldende kunst. Zij vindt deze artistieke visie voldoende zichtbaar in de activiteiten van het afgelopen jaar. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is positief over de urgente thematiek die in haar ogen op passende wijze wordt vertaald naar een scherpe visie op de post-mediumfunctie van radio. Zij waardeert de diversiteit onder de geselecteerde kunstenaars die elkaar volgens de commissie vinden in medium-overstijgend onderzoek. De commissie vindt de opzet van de Radio Residency helder en herkent hierin een aansprekende eerste verkenning naar een meer fysieke aanwezigheid in het kunstenveld. Op basis van resultaten uit het verleden heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde programma wordt gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De mate waarin Ja Ja Ja Nee Nee Nee een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de organisatie laat zien kwantitatieve kennis te hebben over het publiek dat in het verleden is bereikt, maar uit de aanvraag blijkt niet dat de organisatie een scherp beeld heeft wie de luisteraars zijn en tot welke doelgroepen ze behoren. De commissie is met betrekking tot potentieel bereik positief over het online beschikbaar stellen van audiocontent via transcripties. Daarnaast heeft zij vertrouwen dat de fysieke ontmoetingen op locatie bij Hotel Maria Kapel zullen bijdragen aan het bereiken van het beoogde publiek. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De bijdrage van Ja Ja Ja Nee Nee Nee aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie herkent het onderscheidende karakter van Ja Ja Ja Nee Nee Nee onder andere in de scherpe artistiek-inhoudelijke visie op het medium en de verweving van verschillende type activiteiten die het digitale domein van de podcast overstijgen. Zij is positief over de aansprekende wijze waarop Ja Ja Ja Nee Nee Nee koppelingen weet te maken met andere initiatieven. De commissie is er mede door dergelijke samenwerkingen en de goede zichtbaarheid van de organisatie van overtuigd dat Ja Ja Ja Nee Nee Nee zich op overtuigende wijze verhoudt tot de culturele context op zowel regionaal als (inter)nationaal niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Ja Ja Ja Nee Nee Nee ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.