TAC

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij vindt de missie en visie te algemeen geformuleerd en niet artistiek onderscheidend. Voor TAC is kunst een middel voor maatschappelijke reflectie, experiment en dialoog, maar dat ziet de commissie niet terug in de activiteiten van de afgelopen twee jaar. Daarnaast mist zij hierin aansluiting bij onderwerpen uit het hedendaagse beeldende kunstdiscours. TAC wordt op lokaal niveau gewaardeerd als broedplaats en ontmoetingsplek voor kunstenaars.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij mist in het programmaplan verdieping en uitwerking van de drie centraal gestelde programmalijnen. Daarnaast ontbreekt in het plan een motivatie voor de beoogde kunstenaars die aansluit op de artistieke visie. Er worden per programmalijn slechts enkele kunstenaars genoemd. Naar de mening van de commissie overtuigt deze selectie in combinatie met de opzet van het programma niet dat en heeft zij er onvoldoende vertrouwen in dat er een programma van voldoende kwaliteit zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De commissie meent dat de nieuwe locatie van TAC mogelijkheden biedt voor het kunstpodium. Echter, zij vindt dat de innovatie die deze verhuizing met zich mee kan brengen, niet overtuigend is gemotiveerd in de aanvraag. Daarnaast meent de commissie dat de programmering zich slechts beperkt verhoudt tot ontwikkelingen in de maatschappij.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. TAC benoemt en beschrijft de doelgroepen die zij wil bereiken, maar de commissie vindt dat deze niet allemaal goed zijn uitgewerkt. Ook mist zij een overtuigende toelichting op de keuze voor de doelgroepen. De commissie mist een heldere communicatiestrategie, onder andere voor de doelgroep ‘expats’, en heeft daardoor onvoldoende vertrouwen dat de beoogde doelgroepen zullen worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Op lokaal niveau meent de commissie dat TAC van belang is, met name als broedplaats en ontmoetingsplek voor kunstenaars. In deze functie vindt de commissie TAC onderscheidend, maar zij is niet overtuigd dat TAC zich van andere instellingen in de regio onderscheidt als kunstpodium. TAC wordt ondersteund door Cultuur Eindhoven en werkt regionaal samen met andere kunstpodia in de provincie zoals Witte Rook en Kunstpodium T.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. TAC hanteert passende richtlijnen voor kunstenaars en performers, er zijn vergoedingen voor transport- en materiaalkosten beschikbaar en vrijwilligers ontvangen een passende vergoeding. TAC noemt het kleine team waarmee ze werken en de hoeveelheid overuren die daardoor worden gemaakt als verbeterpunt voor de komende periode. Dit is ook terug te zien in de begroting waar de posten voor beheer- en personeelskosten flink zijn gestegen.

De omgang met de Governance Cultuur Code (GCC) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. TAC geeft aan de GCC te onderschrijven, maar uit de aanvraag blijkt onvoldoende hoe de code is geïmplementeerd in de organisatie. Aanvrager geeft niet aan of de taken en rollen van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een reglement. Ook worden er geen verbeterpunten of een stappenplan beschreven in de aanvraag.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. TAC is zich bewust dat het als instelling nog niet voor iedereen zichtbaar of toegankelijk is en beschrijft de ambitie om de code D&I de komende jaren actief in het beleid te implementeren. Er zijn hiervoor enkele stappen gezet in de programmering, maar nog niet binnen de organisatie. Daarnaast ontbreken er concrete verbeterpunten en een stappenplan dat overtuigt dat de ambitie in de komende jaren behaald zal worden.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van TAC onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.