Sign

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Sign en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: Sign heeft een duidelijke functie als springplank voor startende kunstenaars. De commissie meent wel dat de artistiek-inhoudelijke visie wat intuïtief is opgesteld en de reflectie op de eigen uitgangspunten nog scherper zou kunnen. Het podium heeft echter bewezen dat het activiteiten realiseert die bij de uitgangspunten aansluiten. Ook is er aandacht in de media voor deze activiteiten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programma biedt veel ruimte voor open experiment van kunstenaars. Uit het programma spreekt naar de mening van de commissie energie en ambitie, maar zou nog kunnen winnen aan onderbouwing en samenhang. De kwaliteit van de kunstenaars is wisselend, maar passend bij de focus op startende kunstenaars en de regionale functie van Sign. Het programma sluit aan op eerdere activiteiten en lijkt daardoor goed uitvoerbaar. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de programmering blijft door de flexibele en experimentele insteek wendbaar, maar sluit in grote lijnen aan op activiteiten in het verleden. Maatschappelijk engagement is intrinsiek aanwezig, maar zou in de ogen van de commissie nog meer uitgewerkt kunnen worden in de samenhang tussen de verschillende onderdelen. Maatschappelijke thema’s komen nog voornamelijk vanuit urgentie bij de betrokken makers aan de orde. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop Sign naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: door de veelheid aan activiteiten en de vele platformen waarop Sign actief is, kan in potentie een breed publiek bereikt worden. De communicatiestrategie is daarbij echter niet altijd even helder. Er mist naar de mening van de commissie nog een overkoepelende visie en de doelgroepen zijn nog algemeen en te weinig uitgewerkt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: er zijn meerdere podia gericht op startende kunstenaars in het Noorden, maar Sign is hierin een vaste en belangrijke speler. De commissie vindt het podium onderscheidend door de staat van dienst, de actieve scouting van kunstenaars en de vakkundige begeleiding die wordt geboden. Sign heeft diverse regionale samenwerkingspartners en maakt onderdeel uit van het vaste bestel van de gemeente. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Sign voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.