Tree House NDSM

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Tree House NDSM in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de artistiek-inhoudelijke visie is niet voldoende gearticuleerd, waardoor het zwaartepunt van de activiteiten in haar ogen ligt op het faciliteren van de huurders. De commissie is kritisch op het feit dat hierdoor een programma ontstaat vanuit een commerciële relatie en niet vanuit een overtuigende artistieke visie. Daarnaast is de commissie niet positief over de relevantie van de activiteiten voor de professionele beeldende kunst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de programmering is slechts in grote lijnen beschreven waarbij te weinig een inhoudelijk kader wordt toegelicht en nauwelijks namen van betrokken kunstenaars zijn genoemd. Aangezien de invulling van de programmering afhankelijk is van de huurders, de open call niet voldoende is toegelicht en de artistiek-inhoudelijke visie niet overtuigend is, heeft de commissie te weinig vertrouwen in de realisatie van het beoogde programma. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De mate waarin Tree House NDSM een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de doelgroepen duidelijk worden omschreven biedt het programmaplan volgens de commissie niet voldoende vertrouwen dat de beoogde doelgroepen zullen worden bereikt. Er wordt gesproken over samenwerkingen en methoden om publiek te betrekken zonder dit op een overtuigende manier aan het programma te verbinden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Tree House NDSM aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: hoewel Tree House NDSM als ateliercomplex van waarde is, vindt de commissie dat het podium op artistiek-inhoudelijk niveau geen voldoende onderscheidend profiel heeft ten opzichte van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen dezelfde regio. Zij is kritisch op het feit dat in de aanvraag te weinig wordt gereflecteerd op de eigen positie binnen de bestaande culturele infrastructuur. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Tree House NDSM ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.