Project Space 1646

Categorie: Kunstpodium Pro
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Project Space 1646 en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten beoordeelt de commissie als volgt: Project Space 1646 onderscheidt zich door naar de wereld te kijken via het werk van de kunstenaar. Zij verzwaart haar missie niet met maatschappelijke opdrachten, maar vertrekt vanuit het standpunt dat een artistieke schepping intrinsiek politiek is. De visie is naar de mening van de commissie overtuigend, eigenzinnig en beproefd. De programmering is scherp en de hand van Project Space 1646 is bij de selectie van de kunstenaars altijd zichtbaar. De commissie constateert dat er waardering is van derden op vele fronten, onder andere via pers, peers en honderden aanmeldingen voor één residencyplek. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: Project Space 1646 heeft een helder programmaplan dat aansluit bij het profiel en de positie van de instelling. De commissie vindt met name de toegankelijkheid van de tentoonstellingen die vanuit de ‘humor-strategie’ worden ingestoken onderscheidend en voorbeeldstellend. Bij de keuze van de kunstenaars staat originaliteit en kwaliteit voorop. Naar de mening van de commissie heeft de instelling een bijzondere positie verworven; lokaal, nationaal en ook steeds meer internationaal. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de activiteiten van Project Space 1646 jagen het artistiek discours aan en zijn als zodanig vernieuwend voor het kunstenveld. De maatschappelijke thema’s worden naar de mening van de commissie niet breed uitgemeten, maar zijn toch op genuanceerde wijze terug te vinden in de verbeelding van de kunstenaars. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin Project Space 1646 naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek, maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden, beoordeelt de commissie als volgt: Project Space 1646 heeft naar de mening van de commissie (nog) geen overtuigend publieksbeleid. Hoewel het podium bezig is met het identificeren van de doelgroepen door een doelgroepenanalyse, mist zij een samenhangende strategie. Er worden middelen ingezet zoals de website, het YouTube-kanaal, en in een enkel geval zelfs een product (de podcast), maar tactieken om het publiek naar die kanalen en producten te trekken, zijn niet uitgewerkt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van het programma aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich verhoudt, beoordeelt de commissie als volgt: Project Space 1646 is in de ogen van de commissie een voorbeeld hoe een kunstenaarsinitiatief kan uitgroeien tot een volwaardige kunstplek in het toch vrij volle institutionele landschap van Den Haag en omstreken. Het platform is goed ingebed met nauwe banden met de KABK in Den Haag, en andere (inter)nationale samenwerkingspartners. Daarnaast is de commissie van mening dat Project Space 1646 onderscheidend is in de eigenheid van het programma. Uit de ondersteuning van lokale overheid, en het vriendennetwerk spreekt een enorme betrokkenheid in het culturele veld. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als volgt: de commissie neemt het externe advies van Blueyard over de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie over. Op grond van dit advies wordt dit criterium beoordeeld als voldoende. Extern bureau Blueyard heeft de naleving van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de bedrijfsvoering geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit Download: advies (new window).

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Pro gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de lokale context, op publieksbereik en de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze categorie van de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Project Space 1646 ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.