Nieuw Dakota

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Nieuw Dakota daagt bezoekers en kunstenaars uit buiten de eigen kaders te denken door in de activiteiten een prikkelende vraag centraal te stellen. De commissie ziet deze aanpak terug in het 1x2 principe dat het kunstpodium hanteert, waarmee één thema vanuit diverse invalshoeken wordt belicht in twee afzonderlijke tentoonstellingen. Hoewel de commissie waardering heeft voor de uitgangspunten van Nieuw Dakota, vindt zij de vertaling van de artistieke visie niet altijd goed uit de verf komen in de activiteiten. Er is aandacht voor de activiteiten van Nieuw Dakota in de lokale en nationale pers en in de kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie vindt het programmaplan, dat opnieuw is gestoeld op prikkelende vragen en waarbij ook het 1x2 principe wordt toegepast, aansluiten bij de artistieke visie en aanpak van Nieuw Dakota. Zij vindt diverse onderdelen in het programma, zoals de beeldentuin, nog te weinig uitgewerkt. Er is nog geen kunstenaarsselectie en de commissie vindt de motivatie voor het ontbreken hiervan niet overtuigend uitgewerkt. Zij waardeert dat het kunstpodium voor de inhoudelijke samenstelling van het programma een adviescommissie inschakelt. Op basis van de behaalde resultaten in het verleden, heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde programma zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Nieuw Dakota vaart dezelfde koers als eerdere jaren, maar zet voor de komende periode in op verdieping door minder presentaties te programmeren en dieper op de thematieken en vragen in te gaan. De commissie ziet dit onder meer terug in het programmaonderdeel Dakota By Night en herkent hierin vernieuwing voor het podium. Ook de beeldentuin is in potentie vernieuwend, hoewel zij de plannen van de beeldentuin niet overtuigend vindt uitgewerkt. De commissie waardeert dat met de centrale vragen die Nieuw Dakota kunstenaars en publiek stelt, het kunstpodium een maatschappelijk dialoog op gang probeert te brengen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Nieuw Dakota beschrijft haar doelgroepen en heeft een heldere, gerichte communicatiestrategie om haar doelgroepen te bereiken. Hoewel de commissie de communicatiestrategie overtuigend vindt uitgewerkt, is niet altijd duidelijk of de beschreven aanpak al in werking is gezet of dat het een wens is voor de komende periode. Door het plan en de samenwerkingspartners heeft de commissie voldoende vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat het kunstpodium zich onderscheidt in haar verbindende rol, dit blijkt uit de vele samenwerkingen met lokale partners in Amsterdam Noord en uiteenlopende culturele partners als de Kibi Foundation en de Universiteit van Amsterdam. De commissie heeft waardering voor de focus van Nieuw Dakota op de lokale context, NDSM en de buurtbewoners, maar meent dat het podium ten opzichte van andere culturele instellingen in de regio Amsterdam minder onderscheidend is. Nieuw Dakota wordt ondersteund door lokale fondsen.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Nieuw Dakota onderschrijft de FPC. De deelname aan ‘Slagkracht, de Codes in de Praktijk’ en de toepassing van de richtlijn Kunstenaarshonorarium zijn enkele stappen die de aanvrager heeft gezet om de code te implementeren. Hoewel uit de begroting enkele verbeterpunten zijn op te maken, worden deze niet verder toegelicht.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. Nieuw Dakota geeft aan de principes en aanbevelingen van de GCC te onderschrijven en zich aan de code te committeren. De instelling geeft voorbeelden waaruit blijkt dat de organisatie actief en geïmplementeerd beleid voert ten aan zien van de GCC. Nieuw Dakota licht de GCC per principe toe, hoewel deze toelichting nog niet voldoende concreet is, zo is bijvoorbeeld niet duidelijk of de aanvrager reglementen hanteert. Verbeterpunten en een bijbehorend stappenplan voor de komende beleidsperiode ontbreken.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Recente verschuivingen en aanvullingen in de samenstelling van de organisatie, het bestuur en de adviescommissie hebben voor meer culturele diversiteit gezorgd binnen Nieuw Dakota. In relatie tot de code laat de organisatie zien bewust bezig te zijn de code in de organisatie te implementeren. Om publiek en diverse doelgroepen te bereiken en beter te bedienen, wordt samengewerkt met educatieve en lokale partners om programma’s te organiseren die rekening houden met verschillende behoeften en leerstijlen. Er wordt echter niet toegelicht waarom de organisatie zich op deze doelgroepen richt en of hier een missie of visie achter schuilt. Nieuw Dakota noemt enkele verbeterpunten en een stappenplan, maar deze zijn te algemeen beschreven en in aanpak te weinig concreet gemaakt.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Nieuw Dakota voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.