Kunstpodium T

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
 De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Kunstpodium T heeft een heldere artistieke visie en lange staat van dienst op het gebied van talentontwikkeling. Het kunstpodium heeft in de afgelopen jaren een eigen methodiek ontwikkeld waarbij jonge kunstenaars op gelijkwaardige wijze gekoppeld worden aan meer ervaren kunstenaars. De commissie waardeert het dat Kunstpodium T zich blijft ontwikkelen en daardoor goed aansluiting weet te houden met de actuele ontwikkelingen in de hedendaagse beeldende kunst. Daarnaast weet de organisatie met haar activiteiten en samenwerkingen een hecht netwerk te smeden waar jonge kunstenaars direct profijt van hebben. Er is waardering voor Kunstpodium T van peers en kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende.
Het programmaplan sluit overtuigend aan bij de visie van het kunstpodium. De structuur van het programma is helder en er is samenhang in de verschillende programmaonderdelen. Het is nog niet bekend met welke kunstenaars Kunstpodium T gaat werken maar dat is inherent aan de werkwijze: het werven via een open call. De lijst met Yearmasters is overtuigend en bestaat uit gevestigde namen. De commissie heeft op basis van het verleden vertrouwen in de haalbaarheid en kwaliteit van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De opzet van het programmaplan is in lijn met de activiteiten van de afgelopen jaren. De commissie waardeert dat per programmaonderdeel wordt beschreven hoe Kunstpodium T dit de komende jaren wil doorontwikkelen. Er zijn vorig jaar enkele nieuwe onderdelen toegevoegd, zoals Creative Capsule, een programma opgezet voor jongeren tussen de 14 en 24 jaar. Maar echt vernieuwend voor de organisatie vindt de commissie deze activiteiten niet. De commissie vindt het programma van Kunstpodium T sociaal betrokken en zich voldoende verhouden tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat de doelgroepen gedegen beschreven zijn. Zij meent echter dat de communicatiestrategie summier is uitgewerkt, met name als het gaat om het betrekken van de niet professionele ‘bezoekers’. Op basis van de samenwerkingen die het kunstpodium aangaat en het feit dat er een medewerker communicatie aan het team is toegevoegd, heeft de commissie voldoende vertrouwen dat zij de beoogde doelgroepen zullen bereiken.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Kunstpodium T heeft een onderscheidende positie ten aanzien van talentontwikkeling in de regio en vervult de rol van netwerkorganisatie. Het podium heeft diverse lokale en regionale samenwerkingen, waarbij het zich verbindend opstelt. Er is structurele ondersteuning vanuit gemeente en provincie.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FCP) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Kunstpodium T onderschrijft de FCP en leeft deze na. De verschillende richtlijnen voor honorering worden gevolgd en er is reflectie op het eigen handelen. De aanvrager benoemt kernwaarden als solidariteit, transparantie, vertrouwen, diversiteit, waarbij de nadruk ligt op het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een veilige omgeving voor groei. De financiële onderbouwing op het toepassen van de code had uitgebreider gekund.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Kunstpodium T onderschrijft de GCC en leeft deze na. Hoewel de aanvrager de GCC niet voor alle principes en aanbevelingen toelicht, overtuigt de aanvrager dat het de code serieus neemt. De reflectie op het eigen handelen is echter te summier en een stappenplan ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als goed. Kunstpodium T heeft de code actief geïmplementeerd in haar organisatie. Er worden verbeterpunten genoemd en er is een stappenplan. Zo wordt bij de werving van personeel en bestuur actief gezocht naar kandidaten die bijdragen aan de meerstemmigheid van de organisatie. Hieruit blijkt een doordacht beleid ten aanzien van de code en een bewustzijn van de verbeterpunten en kansen van de organisatie.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstpodium T voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.