Nieuwe Vide Artspace en Studios

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. De visie van Nieuwe Vide Artspace en Studios, gericht op kunst als kritische aanjager voor maatschappelijke verandering, is helder geformuleerd en geworteld in de krakersgeschiedenis van het kunstpodium. De missie is daarbij een duurzame artistieke gemeenschap te vormen en ruimte te maken voor mensen voor wie de huidige kapitalistische maatschappij schuurt of beperkend is. De commissie meent dat Nieuwe Vide hiermee een duidelijke synergie tussen kunstpodium en broedplaats weet te bewerkstelligen. Zij mist in de aanvraag een overtuigende reflectie op de afgelopen activiteiten, in samenhang met deze visie. Er was enige aandacht voor de activiteiten van Nieuwe Vide in de lokale media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het meerjarenprogramma ‘Composting Politics’, waarin wordt gestreefd naar circulaire investeringen en lange termijn impact, sluit volgens de commissie aan bij de visie en missie. Nieuwe Vide biedt een gevarieerd programma van tentoonstellingen en laagdrempelige activiteiten, die worden geproduceerd in dialoog met kunstenaars en publiek. De praktijken van de geselecteerde kunstenaars sluiten aan bij de aandacht van Nieuwe Vide voor intersectionaliteit, 'queering', speculatieve praktijken en verbeelding. De commissie vindt het plan doordacht en heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie waardeert dat Nieuwe Vide zich vanaf dit jaar zal ontwikkelen als een Artivist (ActivistArtist) Bibliotheek, wat nieuw is voor de instelling zelf. Het programma van Nieuwe Vide is sociaal betrokken, activistisch en reflecteert op maatschappelijke ontwikkelingen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het plan bevat volgens de commissie helder beschreven doelgroepen met bijpassende communicatiemiddelen. Ook heeft Nieuwe Vide grotendeels voor ogen welke communicatiedoelen ze wil bereiken, al zouden sommige doelen volgens de commissie nog beter uitgewerkt kunnen worden, zoals het vergroten van het social media bereik en de ontwikkeling van persaandacht. Er is vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt, mede door de samenwerkingspartners, de laagdrempelige activiteiten als de soepmiddagen en het succesvol betrekken van diverse gemeenschappen.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie meent dat Nieuwe Vide goed is ingebed in de Haarlemse culturele infrastructuur, onder meer door haar deelname aan lokale activiteiten als de Haarlemse Herfst en het GOLF Festival. Hoewel de artistieke visie van Nieuwe Vide volgens de commissie niet uniek is, onderscheidt zij zich door haar ervaring en verbindende houding. De commissie waardeert dat Nieuwe Vide op een welkome wijze ruimte biedt aan kunstenaars en collectieven uit Haarlem en daarbuiten. Het kunstpodium ontvangt structurele ondersteuning van de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. Nieuwe Vide zet zich in voor de principes van de Fair Practice Code, met een focus op fair pay en diversiteit. Positief is de integratie van de principes uit de code in de dagelijkse werkzaamheden en toekomstige plannen. De inspanningen voor solidariteit en de bevordering van een inclusieve cultuur, waarbij Nieuwe Vide andere instellingen aanmoedigt hetzelfde te doen, onderstrepen een proactieve houding. Nieuwe Vide laat daarmee een verantwoordelijke en vooruitstrevende benadering op de FPC zien.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. De organisatie geeft aan de principes en aanbevelingen van de GCC te onderschrijven en maakt in de aanvraag inzichtelijk hoe ze invulling geeft aan de toezichthoudende, adviserende en werkgeverstaken. In 2024 worden de procedures rond belangenverstrengeling geëvalueerd en de statuten geactualiseerd. Nieuwe Vide noemt verder geen verbeterpunten of stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Uit het meerjarenprogramma en de werkwijze van Nieuwe Vide blijkt een geïnternaliseerd bewustzijn over D&I en een actief en geïmplementeerd beleid in het gehele functioneren het hele functioneren. Dit bewustzijn blijkt ook uit de reflectie op de code. Nieuwe Vide benoemt daarnaast verbeterpunten. Een concreet stappenplan is niet voor alle verbeterpunten overtuigend uitgewerkt, maar er is vertrouwen in het bewustzijn en de aanpak van de organisatie.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Nieuwe Vide Artspace en Studios ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.