Onomatopee

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Onomatopee heeft zich recentelijk geherdefinieerd en daarbij gekozen voor een heldere en frisse artistieke visie met aandacht voor actuele onderwerpen op het grensvlak van beeldende kunst en design. Hierbij zijn de drie pijlers Public, Publish en Print overtuigend uitgewerkt. Deze nieuwe artistieke visie kwam echter nog niet overtuigend terug in de programmering van de afgelopen twee jaar, waarin volgens de commissie de focus met name op organisatorische ontwikkeling en publicaties leek te liggen, en minder op tentoonstellingen. De activiteiten waren te weinig zichtbaar, wat onder meer blijkt uit de geringe aandacht in de media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Er is voor de komende jaren een helder kader ontwikkeld met drie artistiek en maatschappelijk relevante themalijnen, namelijk Listen, truly listen, Be courageous en Playfull. Deze komen overtuigend terug in de invulling van de diverse tentoonstellingen, die worden samengesteld door drie gastcuratoren die de komende vier jaar bij de programmering worden betrokken. De commissie meent dat de plannen van Onomatopee ambitieus zijn in vergelijking tot de activiteiten van het podium in het verleden. Desondanks heeft de commissie op basis van de ervaring van de nieuwe directeur, de reputatie van de uitgeverij en de expertise van de curatoren vertrouwen dat Onomatopee erin zal slagen een programma van artistiek-inhoudelijke kwaliteit te realiseren.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Onomatopee is reflectief en durft voor de komende jaren een nieuwe koers te kiezen. In de ogen van de commissie was Onomatopee al een instelling met aandacht voor publicatie en inhoudelijke perspectieven, maar met de reorganisatie heeft ze een aangescherpte visie en missie ontwikkeld met meer focus op de presentatie van tentoonstellingen. Deze bestaan vooralsnog slechts op papier en moeten zich nog bewijzen. De commissie waardeert dat actuele maatschappelijke thema's, zoals dekolonisatie, marktwerking en arbeid, verweven zijn in het gehele programma.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. Volgens de commissie heeft Onomatopee op dit moment een specifiek publiek, dat ze goed voor ogen heeft en waar ze zich op richt. Zij mist echter een uitgebreide doelgroepenbeschrijving en een daarop gebaseerde communicatiestrategie. Onomatopee geeft bijvoorbeeld aan sterker te willen inzetten op een internationaal publiek, maar werkt niet uit hoe ze dit wil bereiken. De commissie meent dat met het programmaplan het beoogde publiek in potentie bereikt kan worden, maar dat dit niet overtuigend door het communicatieplan wordt ondersteund.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Onomatopee is onderscheidend in de regio door het vervullen van de gecombineerde rol van podium, uitgeverij en werkplaats. Er zijn een aantal samenwerkingspartners, maar dit zou volgens de commissie in de toekomst nog verder uitgebreid en verankerd kunnen worden. Er is meerjarige ondersteuningen vanuit de gemeente Eindhoven.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. Onomatopee positioneert zich als een organisatie die de principes van de FPC serieus neemt en voortdurend streeft naar verbetering en aanpassing van haar praktijk in overeenstemming met deze principes. Ze deelt publiekelijk de naleving van codes en jaarverslagen op haar website, wat duidt op transparantie en openheid. De uitgebreide verbeterpunten zoals het ontwikkelen van een gedragsprotocol, het aanwijzen van een vertrouwenspersoon, en het benadrukken van opleiding en ontwikkeling, weerspiegelen de inzet van Onomatopee voor het welzijn van alle betrokkenen.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hoewel de toelichting op de GCC summier is, overtuigt Onomatopee dat het de code serieus neemt. De organisatie ziet de code duidelijk als een belangrijke leidraad bij het inrichten van de organisatie. Onomatopee geeft blijk van reflectie op het eigen handelen en noemt verbeterpunten. De verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur zijn vastgelegd in reglementen. Het omgaan met belangenverstrengeling is vastgelegd. Het bestuur heeft specifieke aandacht voor financiële risico’s en een veilige werkomgeving. Jaarlijks heeft het bestuur een zelfevaluatie waarbij de naleving van de GCC wordt getoetst.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Het geïnternaliseerde bewustzijn van Onomatopee en het voornemen om een uitgewerkt beleid op de Code D&I te ontwikkelen wekken vertrouwen, maar door het uitblijven van een concreet plan van aanpak met meetbare resultaten overtuigt de organisatie te weinig. De organisatie noemt verbeterpunten, maar concrete stappen ontbreken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Onomatopee voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.