DARK MATTER COLLECTIVE

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij heeft waardering voor de missie van het collectief van kunstenaars, docenten en activisten die zich willen inzetten voor de strijd van sociale, economische en ecologische rechtvaardigheid om zo gemarginaliseerde groepen een stem te geven. De commissie waardeert de enkele events die plaats hebben gevonden van DARK MATTER COLLECTIVE in de afgelopen twee jaar, maar is van mening dat er nog geen sprake was van een volwaardige programmering waarin de artistieke visie helder vertaald is. Er is enige erkenning van de (niet-traditionele) kunstpers voor het kunstcollectief.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Hoewel zij van mening is dat uit het plan een signatuur naar boven komt die aansluit bij de visie en missie van het collectief, vindt zij het plan op een aantal jaarthema’s na niet verder uitgewerkt. Er wordt een groot aantal activiteiten genoemd, maar dat wordt in de ogen van de commissie niet verbonden met de thema’s. Daarnaast zijn zowel de locaties als kunstenaars, die niet behoren tot het eigen collectief, niet bevestigd of vastgelegd. De commissie heeft, mede gezien de begroting en de grote sprong van 3 naar 10 activiteiten in het jaar, niet het vertrouwen dat de jonge organisatie het beoogde artistieke programma kan realiseren.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat de grote stap die het collectief wil maken, namelijk van een aantal eerste events in de afgelopen tijd naar een substantiële programmering, vernieuwend voor de organisatie zelf is, maar tegelijk onzeker. De gekozen thema’s zijn relevant en actueel en verhouden zich tot de ontwikkelingen in de maatschappij.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Er worden doelgroepen genoemd in de aanvraag, maar deze worden naar de mening van de commissie niet genoeg uitgewerkt. Het collectief wil een publiek bereiken dat zich niet direct tot de beeldende kunst verhoudt. In de ogen van de commissie is het daarom juist noodzakelijk om daar een eigen communicatiestrategie op te ontwikkelen en niet louter af te gaan op de vele samenwerkingspartners waarmee DARK MATTER COLLECTIVE het beoogde publiek denkt te bereiken.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Inmiddels zijn er meer initiatieven met dezelfde uitgangspunten als DARK MATTER COLLECTIVE. De commissie meent dat het collectief hierin onderscheidend kan zijn door de vele samenwerkingen die in de aanvraag worden genoemd. Helaas zijn deze samenwerkingen niet bevestigd en is het in de ogen van de commissie nog te vroeg om als netwerkorganisatie en verbinder te kunnen functioneren. DARK MATTER COLLECTIVE wordt nog niet financieel ondersteund door gemeente of provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. DARK MATTER COLLECTIVE onderschrijft de FPC en zegt deze toe te passen. Ze heeft een uitgebreide reflectie op de FPC geschreven, maar blijft hierin algemeen zonder daarbij over de toepassing op de eigen organisatie te spreken. Er worden geen doelstellingen voor de toekomst genoemd en ook wordt niet expliciet benoemd welke stappen in het verleden zijn gezet. Er wordt niet gesproken over bijvoorbeeld auteursrecht, ontwikkeling van het personeel, functieprofielen of overeenkomsten met kunstenaars.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. DARK MATTER COLLECTIVE onderschrijft de Governance Code Cultuur. Het bestuur heeft echter te weinig leden om te voldoen aan de GCC. Ook blijkt uit de aanvraag niet hoe de GCC is geïmplementeerd in de organisatie, zo is niet duidelijk hoe en of de taken en rollen van het bestuur en de raad van advies zijn beschreven. Daarnaast ontbreekt informatie over hoe de aanvrager omgaat met zittingstermijnen, de jaarlijkse evaluatie van het bestuur, hoe het de werkgeversrol invult en de omgang met belangenverstrengeling. De aanvrager geeft aan te werken aan continue verbetering van de governance, maar de inrichting van reflectie, verbeterpunten en een stappenplan ontbreken.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. D&I is verweven met het DNA van DARK MATTER COLLECTIVE. Het team is divers qua samenstelling en heeft een intersectionele visie op wat D&I zou moeten zijn. Het collectief geeft zelf als aandachtspunt mee dat het bewust open wil blijven staan voor verschillende perspectieven om deze mee te nemen in het werk, zonder dat de eigen impliciete vooroordelen in de weg staan. Met het benoemen van verbeterpunten en een concreet stappenplan zou DARK MATTER COLLECTIVE daar meer handen en voeten aan kunnen geven.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van DARK MATTER COLLECTIVE net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.