Shimmer

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Shimmer is een klein kunstpodium dat een tentoonstellingsprogramma van hedendaagse kunst voert en daarbij curatoriele strategieën onderzoekt. Naar de mening van de commissie heeft Shimmer in de afgelopen twee jaar zijn artistieke visie verder kunnen ontwikkelen. De commissie meent wel dat de zelfreflectie van Shimmer te weinig realistisch is ten opzichte van de eigen positie en het trackrecord van de afgelopen activiteiten. Er is waardering voor de activiteiten in de kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel de commissie het programma passend vindt bij de ontwikkeling van het kunstpodium met een mix van gevestigde en beginnende kunstenaars, is zij van mening dat de thema’s en programmalijnen niet helder en scherp genoeg zijn omschreven. Zij mist hierbij een concretere invulling van het programma voor de komende jaren met name van bijvoorbeeld gastcuratoren. Vanwege de kwaliteit van de betrokkenen heeft de commissie wel vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De beoogde tweede locatie van Shimmer is een nieuwe uitdaging en is te karakteriseren als vernieuwend voor de organisatie zelf. In het programmaplan tracht Shimmer zich te verhouden tot actuele maatschappelijke onderwerpen, maar in de ogen van de commissie slaagt zij daar maar ten dele in, met name vanwege de algemene en soms hermetische formuleringen van de benoemde thema’s.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. De doelgroepen die Shimmer wil bereiken worden opgesomd, maar verder niet beschreven en zijn erg algemeen (hoge en lage inkomens). Hoewel de commissie de ambities van Shimmer waardeert, is zij niet overtuigd dat het beoogde publiek wordt bereikt met de beschreven plannen. De commissie mist een visie en uitwerking hoe dit gerealiseerd gaat worden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. Shimmer toont een groot netwerk en samenwerkingen met andere kunstinstellingen zoals academies als Piet Zwart Instituut in Rotterdam en het Sandberg Instituut in Amsterdam. Met haar focus op slow-curating heeft Shimmer in de ogen van de commissie een positie verworven, maar is qua aanbod vergelijkbaar met andere instellingen in Rotterdam. Het kunstpodium wordt incidenteel ondersteund door onder andere het CBK Rotterdam en de gemeente Rotterdam.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Shimmer benoemt in haar aanvraag enkele ambities, maar deze zijn niet vertaald in concrete doelstellingen en de te nemen stappen zijn niet gekoppeld aan een tijdslijn. De ambities zijn bovendien niet terug te vinden in de begroting, door gebrek aan inzicht in de kostenopbouw.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Shimmer onderschrijft de GCC. De toepassing van de code wordt echter onvoldoende toegelicht. De aanvrager gaat niet in op de thema’s of principes van de GCC en geeft onvoldoende toelichting op de werkwijze van raad van toezicht en bestuur. Een reflectie op het eigen handelen ontbreekt, evenals verbeterpunten en een stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Shimmer heeft geen concreet beleid en stappenplan op het gebied van de Code D&I. In reflectie op de codes is het kunstpodium weinig overtuigend en blijft de organisatie erg algemeen. Monitoren en evalueren van de Code D&I worden als verbeterpunten genoemd, maar daar zijn geen stappen of meetbare doelen aan gekoppeld.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Shimmer net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.