Galerie de Jaloezie

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Galerie de Jaloezie in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie herkent een actuele visie in het openbreken van het antropologisch discours naar film- en videokunst en is positief over de inhoudelijk onderbouwde wijze waarop dit wordt toegelicht. Hoewel de commissie vertrouwen heeft in de potentie van de organisatie op de lange termijn, meent zij dat het artistiek-inhoudelijke fundament van de organisatie nog niet is uitgekristalliseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan is in lijn met de inhoudelijke uitgangspunten en de ontwikkeling van de organisatie en de direct betrokkenen. De commissie vindt de kaders waarbinnen de open call is vormgegeven echter niet helder beschreven, waardoor de kwaliteit van de kunstenaarsselectie te vrijblijvend is en de commissie twijfels heeft bij de realisatie van het beoogde programma. Daarnaast vindt de commissie het doel en de urgentie van de programmering summier gemotiveerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin Galerie de Jaloezie een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: hoewel doelgroepen helder zijn beschreven, vindt de commissie het niet voldoende duidelijk of dit eigen publiek is, of publiek dat wordt aangetrokken door de podia waar wordt geprogrammeerd. In het verlengde hiervan spreekt de commissie vanwege de aard van de samenwerkingen met andere kunstpodia haar twijfels uit over de mate waarin de programmering door het publiek zal worden herkend als dat van Galerie de Jaloezie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Galerie de Jaloezie aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de ontwikkelingen die Galerie de Jaloezie sinds haar korte bestaan heeft doorgemaakt met betrekking tot professionalisering van de organisatie en de verbindingen die de organisatie aangaat met andere podia. Echter, de commissie vindt dat uit de aanvraag nog te weinig een eigen profiel blijkt doordat het onderscheidend artistiek inhoudelijk kader nog niet is uitgekristalliseerd en de zichtbaarheid van Galerie de Jaloezie te gering is. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Galerie de Jaloezie net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.