Landgoed De Hangar

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel de commissie de uitgangspunten en ambitie van Landgoed De Hangar waardeert, is zij van mening dat de artistieke visie nog onvoldoende scherp is geformuleerd. De eerder gerealiseerde projecten zijn naar de mening van de commissie nog te zeer ingezet als een individueel project van één betrokken kunstenaar, waardoor de commissie er geen inhoudelijke programmering van een kunstpodium in herkent.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert de uitgangspunten gericht op Crop art, ecologie en het ‘schuldige landschap’ maar ziet in het voorgelegde plan onvoldoende artistieke uitgangspunten terug. Het voorgelegde plan is een verlengde van eerder uitgevoerde activiteiten die voornamelijk gericht zijn op de samenwerking met één kunstenaar, hierdoor mist de commissie een breder draagvlak van het podium. De kunstklankgroep die de programmering in de binnenlocatie cureert moet nog opgericht worden. De commissie is van mening dat er momenteel te weinig expertise op het gebied van de beeldende kunst betrokken is.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Landgoed De Hangar omschrijft de beoogde doelgroepen maar geeft geen inzicht in hoe deze geïnteresseerden bereikt gaan worden. Bij de te realiseren werken is sprake van een lang productieproces en een deel van de geschetste werken is het best te zien en ervaren van bovenaf. Mede vanwege deze kenmerken van Crop art vraagt het betrekken van bezoekers om een goed uitgewerkte strategie. De commissie mist deze overtuigende uitwerking waardoor zij geen vertrouwen heeft dat het beoogde publiek bereikt en betrokken wordt.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie ziet veel potentie in deze plek als testsite voor kunst en cultuur en de mogelijke samenwerkingen die eruit kunnen voortkomen. Zij mist echter in de huidige situatie een overtuigend artistiek programma waardoor zij nog geen vertrouwen heeft in de onderscheidende positie van Landgoed De Hangar.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie is van mening dat de organisatie door het kleine team kwetsbaar is, het betrekken van extra medewerkers vindt zij een goede toevoeging. Zij krijgt onvoldoende inzicht in de taken van het actieve bestuur en de beoogde kunstklankgroep. Doordat er nog te weinig expertise op het gebied van beeldende kunst is bevestigd, is zij niet overtuigd dat de organisatie in staat is het artistieke programmaplan uit te voeren.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert dat de organisatie aandacht heeft voor de Governance Code Cultuur en Fair Practice Code, maar mist bij de Code Diversiteit & Inclusie passende ambities. Volgens de commissie zijn de beschreven voornemens niet terug te zien in de uitwerking van de aanvraag.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Landgoed De Hangar net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.