Murals Inc.

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Murals Inc. en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert dat Murals Inc. zich specifiek richt op muurschilderingen, maar mist een heldere artistiek-inhoudelijke visie in verhouding tot het medium of beeldende kunst in het algemeen. Murals Inc. reflecteert in de ogen van de commissie te weinig op de (potentiële) maatschappelijke en/of artistieke waarde en betekenis van muurschilderingen. De recente activiteiten raken op punten aan relevante actuele thema’s, maar kennen niet voldoende samenhang en verdieping. Er is weinig sprake van aandacht voor de activiteiten van Murals Inc. in de (kunst)media. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: de projecten bevatten aanzetten tot interessante thema’s, maar missen een overtuigende onderbouwing en contextualisering. Het plan bouwt voort op eerdere activiteiten en de diverse programmaonderdelen vertonen nog te weinig inhoudelijke samenhang. Uit de aanvraag wordt onvoldoende duidelijk op welke wijze de geselecteerde kunstenaars passend zijn bij de activiteiten en of zij hun deelname al hebben bevestigd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan bouwt in thematiek en methodes voort op eerdere activiteiten van Murals Inc. Er zijn incidenteel maatschappelijk aanknopingspunten in het programma, maar deze worden te weinig uitgewerkt. De commissie mist bij Murals Inc. een agenderende of reflecterende houding ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De manier waarop het kunstpodium naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: er zijn voornemens op het gebied van publieksbereik, maar een overkoepelende communicatiestrategie is nog niet opgezet. Doelgroepen worden in de aanvraag niet benoemd en er is naar de mening van de commissie nog geen duidelijke visie hoe een breder publiek te bereiken. Ook zijn de plannen te weinig aangesloten op de functies van de specifieke presentatieplekken van Murals Inc. en de mogelijkheden om publiek daarbij te betrekken. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: Murals Inc. heeft met name door het medium waarop het zich richt een onderscheidend karakter. Het platform heeft een aantal samenwerkingspartners, maar onvoldoende (structurele) banden met instellingen en/of professionals op het gebied van kunst en cultuur. Ook overtuigt de verbinding met de lokale en/of regionale street art community te weinig. Er is geen structurele financiële ondersteuning vanuit de gemeente of provincie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Murals Inc. onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.