VierVaart

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van VierVaart in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert de ontwikkelingen die Viervaart als kunstpodium al enige tijd doormaakt. De organisatie kiest voor kunstenaars die actief de verbinding aangaan met de plek en de samenhang tussen kunst en natuur onderzoeken. De commissie is positief over de ambitie van VierVaart om te groeien door verdieping en verbreding op te zoeken. VierVaart is een kleine, professionele en betrokken organisatie. Daardoor is er veel aandacht voor de uitvoering van verschillende projecten met een zorgvuldigheid en bedachtzaamheid die zeldzaam is in het nationale veld van de kunstpodia zo meent de commissie. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de visie op punten aanscherping verdient, overtuigt de kwaliteit van het eenvoudige, maar goed in elkaar zittende programma. De commissie erkent het belang voor kunstenaars van instellingen als VierVaart waar veel aandacht is voor het werkproces en direct op de lokale omgeving wordt gereageerd. Het podium leent zich voor verbeelding en de ontwikkeling van een eigen beeldtaal. De commissie ziet in VierVaart een unieke plek, die voor makers en publiek tot bijzondere ervaringen kan leiden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin VierVaart een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de commissie is van mening dat VierVaart haar doelgroepen scherp voor ogen heeft en een realistisch plan heeft neergelegd. Mede door de combinatie met de camping, vertrouwt de commissie erop dat het beoogde bezoekersaantal gehaald wordt. Met betrekking tot de eigen profilering zou het podium volgens de commissie een stap kunnen zetten, waardoor VierVaart de directe omgeving nog meer zal inspireren. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage van VierVaart aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: VierVaart is een welkome aanvulling op het beperkte aanbod van kunst in Zeeuws-Vlaanderen. Met haar tentoonstellingen vergroot ze de zichtbaarheid van beeldende kunst in de regio. De commissie beschouwt de kleinschaligheid, het rurale karakter, de publieksvriendelijkheid en de zorg voor het detail als meerwaarde voor de directe omgeving én voor het hele Nederlandse veld. De lokale inbedding zou verder kunnen verbeteren wanneer het podium in staat is om meer interessante samenwerkingen aan te gaan. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van VierVaart ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.