Fotodok

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. FOTODOK is een bewezen speler in de fotografiewereld, met een overtuigende visie om door middel van documentaire fotografie reflectie op urgente maatschappelijke kwesties te stimuleren. De commissie meent dat de visie helder tot uitdrukking komt in de activiteiten die FOTODOK heeft ontplooid, uiteenlopend van tentoonstellingen tot Book Talks. Ze mist echter een reflectie op de afgelaste verhuizing naar De Machinerie, de impact daarvan op de organisatie en programmering en de consequentie van het blijven op de oude locatie, die wordt gedeeld met Casco Art Institute. De tentoonstellingen worden regelmatig besproken in de regionale, nationale en kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. FOTODOK geeft aan dat de programmering zal draaien om jaarthema’s, maar dat deze nog niet bekend zijn omdat de organisatie zich bij de keuze zal laten leiden door de praktijken van de kunstenaars. Aangezien de kunstenaars nog niet geselecteerd zijn, geeft dit volgens de commissie te zeer onduidelijkheid over de artistiek-inhoudelijke invulling van het programma. Daarnaast vindt zij dat de vele samenwerkingen in het programma van FOTODOK te prijzen zijn, maar tegelijk een duidelijke regie op een samenhangende inhoud belemmeren. FOTODOK zet desondanks helder uiteen wat de belangrijke pijlers en formats, en daarmee de structuur, van het programma zullen zijn. Hierdoor heeft de commissie voldoende vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het plan. Ook weegt zij positief mee dat FOTODOK er in het verleden in is geslaagd actuele maatschappelijke thema’s in het programma te adresseren en dat bepaalde programmaonderdelen, zoals het impactvolle talentprogramma Light House, zich door de jaren heen hebben bewezen.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. FOTODOK gaat volgens de commissie vooral door op de ingeslagen weg, zonder duidelijke vernieuwingen in het programma. Aangezien het kunstpodium zich bij de keuze voor de thema's van de tentoonstellingen zal laten leiden door actuele ontwikkelingen, zoals impact van oorlog, gedwongen migratie en opwarming van de aarde, heeft de commissie vertrouwen dat het programma zal aansluiten bij maatschappelijke tendensen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. FOTODOK heeft haar doelgroepen slechts summier beschreven. De communicatiemiddelen zijn uitgebreid uiteengezet, maar de commissie mist een duidelijke aanpak per doelgroep of aansluiting bij de beschreven programmering. De commissie mist daarnaast inzicht in het huidige en verwachte aantal bezoekers. Zij heeft wel vertrouwen dat het educatieprogramma van FOTODOK sterk zal bijdragen aan het publieksbereik, aangezien deze overtuigend is omschreven, door samenwerkingen wordt ondersteund en stevig is verankerd in de organisatie.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. FOTODOK is verankerd in de regio Utrecht en heeft veel lokale, regionale en (inter)nationale samenwerkingspartners. In het Nederlandse fotografieveld onderscheidt FOTODOK zich volgens de commissie met de focus op documentaire fotografie en talentontwikkeling. Er is sprake van meerjarige ondersteuning door de gemeente Utrecht.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. FOTODOK geeft aan dat zij de FPC toepast, met aandacht voor makers, partners en collega's. Ze volgt ontwikkelingen in de sector en past deze toe op haar eigen beleidsvoering. De uitdagingen van de organisatie zijn toegelicht, vanuit reflectie op voorgaande jaren. Een stappenplan voor de toekomst ontbreekt nog.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. FOTODOK geeft aan de GCC te onderschrijven en uit de aanvraag blijkt summier hoe deze is geïmplementeerd. Uit de aanvraag blijkt dat de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgesteld. FOTODOK reflecteert regelmatig met betrokken kunstenaars, publiek en partners om te kunnen leren. Er worden geen verbeterpunten en stappenplan benoemd.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. FOTODOK stelt actief een bijdrage te willen leveren aan verandering op het gebied van diversiteit en inclusie. Met de aansluiting bij PACT Utrecht is een stap gemaakt, maar een bewust en helder beleid is niet expliciet terug te vinden. FOTODOK overtuigt nog niet dat de code D&I organisatie breed wordt uitgedragen. In de plannen van FOTODOK voor de komende jaren en in reflectie op de code valt hetzelfde op. FOTODOK toont nog te weinig aan dat de code D&I organisatie breed wordt uitgedragen.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van FOTODOK voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.