Metro54

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Metro54 heeft een duidelijke en radicale artistiek-inhoudelijke visie op inclusie en meerstemmigheid, die tegelijk verbindend en open is. Als platform is ze met name gericht op talenten die geïnspireerd zijn door mondiale, grootstedelijke en hedendaagse cultuur. De programmering laat focus zien op genre-overschrijdende en ‘disciplinevrije’ activiteiten en samenwerkingen, waarin volgens de commissie de anarchistische geest van urban arts en straatcultuur duidelijk naar voren komt. Er is aandacht voor de activiteiten in de kunstpers, maar de zichtbaarheid in andere media blijft daar wat bij achter.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als goed. Metro54 brengt haar programma voor 2025-2028 samen onder de noemer ‘Seasons of Diasporic Life’. Hierin staan vier lijnen centraal die volgens de commissie overtuigend op elkaar aansluiten en de artistieke visie van Metro54 uitdragen. De meerstemmige programmering weerspiegelt de urgente thema's en uitdagingen waarmee stedelijke gemeenschappen worden geconfronteerd, zoals gentrificatie, marginalisatie en de erfenissen van kolonialisme en slavernij. Er is een breed scala aan betrokken makers, deskundigen en samenwerkingspartners, die volgens de commissie aansluiten op de artistieke visie. De commissie meent dat het programma ambitieus is en met een flexibele organisatie ligt een (te) hoge werkdruk op de loer. Desondanks heeft zij op basis van het verleden vertrouwen dat er een artistiek-inhoudelijk programma van kwaliteit zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als goed. Metro54 houdt zich bezig met actuele maatschappelijke en discursieve vraagstukken en treedt daarbij buiten de gebaande paden. Het programma varieert van activistisch tot genuanceerd; van reflectief tot internationaal urgent en agenderend. Er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe formats voor wisselende inhoud. Het verkrijgen van een eigen locatie in 2023 was een stap in de professionalisering van Metro54 en biedt ruimte voor verdere ontwikkeling van de programmering.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat de doelgroepomschrijving uitgebreid en goed onderbouwd is en laat zien dat Metro54 zich richt op verschillende segmenten van het publiek. Metro54 heeft een bureau ingeschakeld voor het opstellen van een nieuwe communicatiestrategie, gekoppeld aan communicatiemiddelen die aansluiten bij de visie en identiteit. Op basis hiervan heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt. Een aandachtspunt daarbij is dat de strategie op het gebied van social media, juist voor een jongere doelgroep nog overtuigender kan worden uitgewerkt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie meent dat Metro54 onderscheidend is in haar aanpak en programmering ten opzichte van andere instellingen in de regio. Door haar ruime ervaring, vele samenwerkingspartners, grote netwerk en prikkelende programmering weet Metro54 een belangrijke bijdrage te leveren aan de regionale en (inter)nationale culturele infrastructuur. De commissie vindt het positief dat Metro54 vanuit haar artistiek-inhoudelijke visie, gericht op inclusie en meerstemmigheid, met de nieuwe locatie in het centrum van de stad gaat inzetten op een sterke verbinding met de buurt. Er is geen structurele lokale of regionale ondersteuning.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Metro54 geeft aan de Fair Practice Code te onderschrijven en daar zoveel mogelijk naar te handelen. De toelichting op de code is echter te weinig specifiek, zodat onduidelijk blijft hoe deze wordt nageleefd. Uit de aanvraag blijkt dat de organisatie in een fase van herstructurering zit. Er worden enkele doelen genoemd, maar deze zijn nog te weinig concreet en niet gekoppeld aan een stappenplan.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Metro54 geeft aan de principes en aanbevelingen uit de GCC te volgen, maar de aanvraag mist concrete toelichting op hoe de code tot dusver is geïmplementeerd in de organisatie. Onduidelijk blijft bijvoorbeeld hoe wordt omgegaan met risico's, zittingstermijnen, zelfevaluatie, belangenverstrengeling en een vertrouwenspersoon. De organisatie reflecteert op de huidige bedrijfsvoering en werkwijze en neemt in de aanvraag daarvoor plannen op. Een reflectie op het handelen van het bestuur ontbreekt echter, wat een gemis is gezien de bestuurswijziging die Metro54 voor ogen heeft.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als goed. In reflectie op de code wil Metro54 radicaal inclusief zijn en is daarin overtuigend. Bestuur, team, programma, publiek, en partners zijn vanzelfsprekend cultureel (intersectioneel) divers samengesteld. De organisatie werkt actief aan een inclusief vocabulaire en bevraagt concepten en begrippen als ‘diversiteit en inclusiviteit’ en ‘urban arts’. De organisatie merkt dat haar aanpak en programmering niet alleen wordt opgemerkt in de hedendaagse kunstwereld, maar dat de concepten en formats steeds vaker worden overgenomen. De organisatie zou nog kunnen werken aan het ontwikkelen van meetbare doelen voor de toekomst.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Metro54 ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.