ROZENSTRAAT - a rose is a rose is a rose

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie waardeert dat ROZENSTRAAT - a rose is a rose is a rose in de afgelopen twee jaar haar missie en visie heeft aangescherpt. Dit heeft erin geresulteerd dat ROZENSTRAAT zich focust op solotentoonstellingen en langlopende samenwerkingen met mid-career kunstenaars en pioniers in de beeldende kunst, die met hun praktijken aan Nederland zijn verbonden. Centraal staat hierbij de visie van ROZENSTRAAT dat kunst diepgang en relativering biedt in een tijd waarin snelle en harde meningen overheersen. De afgelopen jaren werden naar mening van de commissie interessante tentoonstellingen gerealiseerd, die steeds duidelijker op de missie en visie aansluiten. Hierdoor heeft ROZENSTRAAT volgens de commissie een scherper profiel gekregen, hoewel dit nog verder ontwikkeld kan worden. Ook is er aandacht voor de activiteiten van het kunstpodium in de landelijke pers en kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het programma voor de komende jaren bouwt verder op de thematische focus ‘identiteit in een veranderende samenleving’, met speciale aandacht op ‘womanhood’ en de ‘female gaze’. De gekozen kunstenaars sluiten hier volgens de commissie duidelijk op aan. Zij meent dat ROZENSTRAAT zorgt voor een relevant programma van solotentoonstellingen, samenwerkingen en verdiepende randprogrammering, met duidelijke kaders maar ook voldoende vrijheid voor de kunstenaars. Op basis van het verleden heeft de commissie vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het beoogde artistiek-inhoudelijke programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. ROZENSTRAAT richt zich ook de komende jaren op de professionalisering van de organisatie. De activiteiten van het kunstpodium gaan volgens de commissie echter grotendeels door op de ingeslagen weg, met enkele nieuwe elementen zoals de leesgroep en de nieuw aangetrokken gastcurator. ROZENSTRAAT sluit aan op actuele ontwikkelingen met de keuze voor kunstenaars die nieuwe perspectieven bieden op een pluriforme samenleving, maar zou zelf nog scherper positie in kunnen nemen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als goed. ROZENSTRAAT heeft met hulp van een externe specialist het communicatiebeleid verder ontwikkeld. De commissie ziet een duidelijke omschrijving van doelgroepen en een uitgebreide en gedegen communicatiestrategie, ook gericht op publieksverbreding en herhaalbezoek. Voor de uitvoering van het plan wordt een communicatiemedewerker aangetrokken. De commissie heeft op basis hiervan veel vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt en aan het podium zal worden verbonden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. ROZENSTRAAT is duidelijk ingebed in de culturele infrastructuur. Ze heeft een enigszins onderscheidende plek in het middenkader van culturele instellingen in het centrum van Amsterdam. De organisatie zet bewust in op lokale en regionale samenwerkingspartners, al blijkt volgens de commissie niet altijd helder wat precies de bijdrage van ROZENSTRAAT in de samenwerkingen is. ROZENSTRAAT heeft ondersteuning ontvangen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, maar niet structureel.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. ROZENSTRAAT geeft aan wat betreft de FPC verschillende ideeën en ambities te hebben, maar nog aan het begin van de implementatie te staan. Er zijn diverse plannen voor de toekomst. ROZENSTRAAT wil een professionele werkomgeving creëren voor alle betrokkenen, zo is onder meer een stappenplan opgesteld om sociale veiligheid en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. ROZENSTRAAT heeft de ambitie om een meer professionele werkomgeving voor kunstenaars, partners en het bestuur te creëren, maar in de aanvraag wordt dit heel summier toegelicht. De organisatie geeft een beperkte reflectie op de bestuurlijke samenstelling, waarvoor zij verbeterpunten heeft geformuleerd die op dit moment worden uitgevoerd. In de toekomst wil zij werken aan een meer professionele werkomgeving, de manier waarop is niet nader beschreven in een stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. De organisatie heeft met betrekking tot de Code D&I eerste stappen gemaakt door het tonen van werk van kunstenaars met een diverse achtergrond voor een divers publiek. In reflectie op de Code D&I spreekt ROZENSTRAAT uit het van groot belang te vinden om een breder inzicht en extra expertise te ontwikkelen op het gebied van diversiteit. Het aangaan van partnerschappen en het diverser maken van het team worden onder meer gezien als eerste stappen. Er worden echter geen expliciete verbeterpunten genoemd en een stappenplan ontbreekt.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van ROZENSTRAAT - a rose is a rose is a rose voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.