Shimmer

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Shimmer in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Shimmer toont een consequent en gedegen programmering. Hoewel zij volgens de commissie complexe thema’s aansnijdt, slaagt zij er tegelijkertijd in relatief laagdrempelig en benaderbaar te zijn. De commissie waardeert de hoge mate van zelfreflectie waardoor het curatorenteam flexibel en wendbaar is. Een sterke inhoudelijke visie wordt gekoppeld aan een robuust thematisch jaarprogramma en relevante samenwerkingspartners. Shimmer is meer dan een presentatieruimte en organiseert een variatie aan urgente thematische activiteiten, waardoor zij onderdeel is van het hedendaagse discours en de potentie heeft om een belangrijke speler te worden in het veld.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is enthousiast over de samenwerking met curator Paul O’Neill in 2024. Shimmer zet een vernieuwende en spannende programmalijn voort en biedt ruimte voor experiment. De aanvraag laat een sterke mix zien van nationale en internationale kunstenaars in verschillende stadia van hun ontwikkeling en met diverse achtergronden. Daarnaast zijn er langdurige samenwerkingen met serieuze partners, een bestendige financiering en een sterke track record. De commissie is er dan ook van overtuigd dat het programmaplan realistisch en uitvoerbaar is.

De mate waarin Shimmer een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. De doelgroepen worden beschreven maar niet duidelijk gespecificeerd, hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat Shimmer een heel scherp beeld heeft van wie het publiek is en hoe het publiek bij de programmering wordt betrokken. Op basis van geleverde prestaties in het verleden heeft de commissie er toch vertrouwen in dat het publieksbereik voldoende zal zijn.

De bijdrage van Shimmer aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Met een uitgebreid lokaal en regionaal netwerk heeft Shimmer zich een specifieke eigen plek toegeëigend in Rotterdam en omstreken. Er wordt samengewerkt met passende partners, waarbij Shimmer zich onderscheidt door goed te luisteren naar het veld en open te staan voor experiment. Het platform ontwikkelt zich in haar ogen tot een belangrijke speler en doet dit op een vanzelfsprekende manier die past bij de groei van de organisatie.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Shimmer ruim voldoende is en adviseert de aanvraag te honoreren.