Hotel Maria Kapel

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Hotel Maria Kapel en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als volgt: de kern van het programma van Hotel Maria Kapel (HMK) is het aanbod van residencies, dat onder een overkoepelende visie de verschillende onderdelen met elkaar verbindt. De commissie vindt dat HMK zich bewust toont van de mogelijkheden en urgenties met betrekking tot de relatie van kunst en samenleving. De instelling heeft een bewezen praktijk en onder de corona-restricties heeft HMK manieren gevonden om toch met de gehanteerde werkwijze (residencies resulterend in presentaties) en thematiek om te gaan. Er is aandacht voor de activiteiten in onder meer dagbladen en media voor beeldende kunst. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: het programmaplan vormt, ook onder de nieuwe (interim) directeur, een voortzetting van de bestaande programmering van de instelling. De commissie mist echter een concrete artistieke invulling. De selectie van betrokken kunstenaars is nog niet duidelijk en de rol van de curator hierin is niet uitgewerkt. Dit maakt het plan jong en onvoldragen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: het artistieke plan zelf biedt in de ogen van de commissie geen vernieuwing, die is wel aanwezig in de ideeën over verbinding en publieksbereik. Hoewel de thema’s voor de komende jaren actueel zijn en passen bij de post-covid wereld, is de invulling grotendeels afhankelijk van de agenda’s van de kunstenaars. Toch spreekt de commissie op basis van het verleden vertrouwen uit dat die faciliterende rol van HMK voldoende zal bijdragen aan de agendering van die thema’s. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De manier waarop Hotel Maria Kapel naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als volgt: de publieksbenadering, de doelgroepen en planning zijn volgens de commissie goed en degelijk omschreven. Er wordt met name ingezet op betrokkenheid met het lokale publiek in de vorm van een laagdrempelig randprogramma. De commissie waardeert het dat er veel aandacht is besteed om de strategieën met betrekking tot publieksbereik en samenwerking te verbeteren en te vergroten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als volgt: mede door zijn lange geschiedenis heeft HMK in Hoorn in de ogen van de commissie een bijzondere status. HMK onderscheidt zich als plek voor verdieping voor kunstenaars en als enige podium voor hedendaagse kunst in West-Friesland. Zij waardeert het dat de instelling veel lokale maatschappelijke en culturele partners heeft en ondersteund wordt door de gemeente Hoorn. Op basis van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Hotel Maria Kapel voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.