MaMA

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie waardeert dat de missie van MaMA is gericht op talentontwikkeling, niet alleen op artistiek vlak maar ook met betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid. Door een uitgebreid en veelzijdig programma met tentoonstellingen, residenties en evenementen gericht op maken en programmeren heeft MaMA jonge cultuurmakers de afgelopen jaren vele kanten van het werkveld laten ervaren. De artistieke visie gericht op ‘Bridge Building’ komt daarbij overtuigend naar voren in de brugfunctie die MaMA heeft voor makers richting het culturele werkveld. Er is aandacht voor de activiteiten van MaMA in diverse media.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. MaMA zet de komende jaren koers naar een meerjarenplan rondom de visie ‘Bridge Building’, dat duidelijk voortbouwt op het huidige programma. De structuur van de toekomstige programmering staat grotendeels vast, maar de invulling had naar mening van de commissie uitgebreider gekund. De namen van de gastcuratoren en makers zijn nog niet bekend, wat samenhangt met het uitgangspunt om de jongste generatie te betrekken, waarvoor MaMA moet inspelen op de actualiteit. De commissie heeft op basis van het verleden vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Door speculatieve fictie en immersieve scenografie als benadering te gebruiken, stimuleert MaMA makers hun visie op de wereld te uiten en voorspellingen te doen voor de toekomst. De commissie is ervan overtuigd dat het programma ruimte biedt aan nieuwe perspectieven, in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen. Verder heeft de commissie waardering voor de ambities met betrekking tot het online platform Universe, dat de komende jaren verder uitgebouwd wordt.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat MaMA zich goed heeft verdiept in haar doelgroepen en daarvoor uitgebreide beschrijvingen heeft geformuleerd. Echter, deze gaan nog niet vergezeld van passende communicatiemiddelen. De communicatiestrategie is nog generiek en zou meer specifiek op de doelgroepen geënt kunnen worden om het beoogde publiek beter te bereiken. De commissie waardeert het streven van MaMA naar actievere betrokkenheid van publiek door middel van participatie en reflectie, als onderdeel van de programmering. Hierdoor heeft de commissie vertrouwen dat dit publiek aan het podium wordt verbonden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. MaMA heeft volgens de commissie een onderscheidende positie in de regio Rotterdam vanwege haar focus op (zeer) jonge makers en publiek. Verbinding zit in het DNA van het podium. Dit blijkt onder meer uit de vele en duurzame samenwerkingsverbanden op zowel cultureel als educatief gebied, een netwerk dat zich ook steeds meer landelijk uitbreidt. MaMA ontvangt structurele ondersteuning van de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als zeer goed. MaMA onderschrijft de Fair Practice Code met enthousiasme. Niet alleen om de code als checklist te volgen, maar ook om ervoor te zorgen dat de code intrinsiek wordt nageleefd door alle betrokkenen en een vanzelfsprekendheid wordt bij de jonge makers wanneer zij elders aan de slag gaan. De organisatie toont aan dat het actief bezig is met een gezond financieel beleid op het gebied van Fair Pay. Hoewel een helder stappenplan voor de aankomende periode ontbreekt, geeft MaMA helder inzicht in de aanpak op het gebied van deze code.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De organisatie geeft aan de GCC te onderschrijven. MaMA heeft een directiereglement en benoemt de vergaderfrequentie en samenwerking met de directie. Inzicht in de toepassing van de codes en reflectie op het eigen functioneren zou echter verder geconcretiseerd kunnen worden, zoals invulling van de werkgeversrol door het bestuur. MaMA beschrijft de ambitie om vanaf 2025 een nieuw bestuurslid vanuit de eigen doelgroepen te werven, maar verdere concrete verbeterpunten en een stappenplan ontbreken.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als goed. Diversiteit en inclusie is vanzelfsprekend voor de organisatie. Uit de aanpak, programmering en prestaties van de afgelopen jaren is op te maken dat de organisatie bestaat en functioneert vanuit het gegeven dat diversiteit en inclusie (en daarmee gelijkwaardige representatie) nog niet overal en vanzelfsprekend in alle lagen van de culturele sector is geïmplementeerd. Met haar aanpak wil MaMA actief bijdragen hier verandering in aan te brengen. MaMA blijft er de komende jaren voor zorgen dat diversiteit een voorwaarde blijft voor het functioneren als inclusieve organisatie en reflecteert overtuigend op de code.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van MaMA ruim voldoende is en adviseert de aanvraag te toe te kennen.