Stichting Spoonk

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting Spoonk in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: Stichting Spoonk benoemt in de aanvraag een aantal centrale thema’s, maar deze worden onvoldoende vertaald naar een artistieke visie. Om deze reden vindt de commissie dat de inhoudelijke samenhang van de activiteiten niet voldoende duidelijk is. Vanuit het centrale thema ‘verwondering’ worden op community gerichte onderwerpen aangesneden waarin de commissie enige aansluiting op de actualiteit herkent, maar dit ziet zij vervolgens te weinig terug in de recente programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt het programmaplan te summier aangezien de activiteiten slechts in grote lijnen wordt geschetst. Er worden namen en projecten genoemd maar vervolgens te weinig toegelicht. Ook vindt zij de artistiek-inhoudelijke onderbouwing te mager en meent dat deze te zeer blijft steken in de ambitie om laagdrempelige interdisciplinaire activiteiten te organiseren. Hoewel zij zich realiseert dat de beperkte mate waarin de programmering is vastgelegd aansluit bij dit podium dat een grote mate van vrijheid nastreeft, heeft de commissie hierdoor te weinig houvast om vertrouwen uit te spreken over de uitvoerbaarheid van de plannen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De mate waarin Stichting Spoonk een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de aanvraag geeft onvoldoende inzicht in de doelgroepen of de manier waarop deze via het programma worden aangesproken. In de aanvraag benoemt Stichting Spoonk dat het zich op laagdrempelige wijze richt op een jong publiek, op talentontwikkeling en en het gesprek met de toeschouwer dat hieruit zou moeten voorkomen. Doordat deze generieke ambitie verder niet is toegelicht, vindt de commissie deze plannen te vrijblijvend. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als slecht.

De bijdrage van Stichting Spoonk aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt de wijze waarop Stichting Spoonk zich verhoudt tot de lokale of regionale culturele context niet overtuigend. Hoewel in de regio relatief weinig aanbod is, vindt de commissie de toegevoegde waarde van Stichting Spoonk als kunstpodium te gering vanwege de in haar ogen nog weinig professionele organisatie en het te matige artistiek-inhoudelijke niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Spoonk ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.