Odapark

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als goed. Odapark heeft een overtuigende holistische visie waarbij kunst wordt verbonden aan de lokale context en grote maatschappelijke vraagstukken. Deze visie komt volgens de commissie duidelijk naar voren in alles wat Odapark doet: niet alleen in de programmering en de keuzes van de kunstenaars, maar ook in de zorg voor het gebouw, het park en haar vrijwilligers. De commissie meent dat het podium met de activiteiten in de afgelopen twee jaar heeft aangetoond op natuurlijke wijze verwelkomend te zijn, met aandacht voor verdieping, ruimte en speelsheid. Er is zichtbaarheid voor de activiteiten in zowel de lokale en landelijke pers als in de kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het artistieke programma zoekt met multidisciplinaire projecten op overtuigende wijze aansluiting bij actuele thema’s, zoals mentale gezondheid en verdwijnende beroepen. De geselecteerde kunstenaars kennen een duidelijke samenhang op basis van de focus op sociale sculptuur. Een aandachtspunt is volgens de commissie nog de diversiteit in de kunstenaarsselectie. Het programma is al grotendeels doordacht en uitgewerkt, waardoor de commissie vertrouwen heeft in de uitvoerbaarheid van de plannen.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie vindt de de organisatie innovatief in de wijze waarop zij kunst en maatschappij verweeft. Odapark heeft een open houding en zet nieuwe activiteiten op, zoals de jongerengroep en het project ‘Soep met een verhaal’.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Odapark heeft haar doelgroepen helder omschreven en daarop de communicatiestrategie en -middelen afgestemd. Met relatief beperkt budget toont het podium zich creatief en soms onconventioneel in het bereiken van bezoekers. Odapark weet met haar gastvrije houding bezoekers aan zich te binden. Een uitbreiding van het communicatiebudget zal in de ogen van de commissie zorgen voor het behalen van de publieksdoelen.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als goed. Odapark is geworteld in de regio en heeft daarbij een onderscheidende positie verworven. Zij is een veelgevraagd samenwerkingspartner, zowel voor culturele als andersoortige instellingen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en zorg. Bijzonder is het team van 70 vrijwilligers uit alle lagen van de bevolking. Ook door de locatie open te stellen voor verschillende gelegenheden, zoals huwelijken en uitvaarten, heeft de instelling duidelijk een positie in de gemeenschap. Er is structurele ondersteuning door de gemeente en provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De organisatie heeft de FPC de afgelopen periode geïmplementeerd in organisatie en waar nodig verankerd in de statuten. Er wordt teruggeblikt op de afgelopen jaren en er worden verbeterpunten voor de toekomst benoemd. Odapark gaat op alle pijlers van de code in, al wordt dit niet op alle punten even concreet. Voor deze aandachtspunten zijn doelstellingen geformuleerd, al is daar geen stappenplan aan gekoppeld.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Odapark geeft blijk van de taken en rollen van het bestuur, die zijn uitgewerkt in reglementen. De vergaderfrequentie en een rooster van aftreden worden niet benoemd. Met een uitgebreide toelichting op de principes van de GCC overtuigt de organisatie dat deze de code serieus neemt. Odapark reflecteert op het eigen handelen, formuleert de verbeteringen in de afgelopen periode en licht de ambitie voor komende periode toe.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. In relatie tot diversiteit en inclusie geeft de organisatie hier uitdrukking aan op meerdere niveaus en in het hele functioneren. Een aandachtspunt is de diversiteit van de betrokken kunstenaars. Er wordt concreet en resultaatgericht aan verbeterpunten gewerkt met een plan van aanpak.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Odapark goed is en adviseert de aanvraag toe te kennen.