A Tale of a Tub

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. A Tale of a Tub gelooft in de verbindende kracht van beeldende kunst en slaagt er volgens de commissie in om de lokale context te koppelen aan grotere internationale thema’s. A Tale of a Tub wist met de programmering in de afgelopen twee jaar een springplank te zijn voor kunstenaars, door het bieden van een testgrond en netwerk. Er is aandacht voor de activiteiten van de kunstpers, maar vanwege het profiel van het kunstpodium had de commissie daarnaast meer aandacht van lokale media verwacht.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. A Tale of a Tub richt zich in haar meerjarenplan op thema’s rondom zorg en sociale verantwoordelijkheid, vanuit een intersectionele benadering. Het programma is volgens de commissie duidelijk geïnspireerd op de locatie van het kunstpodium in het voormalige badhuis in het hart van het monumentale Justus van Effencomplex in Spangen Rotterdam. Het programma is naar mening van de commissie eigenzinnig, heeft kwaliteit en speelt in op de lokale context. De geselecteerde kunstenaars passen bij de artistieke uitgangspunten. Een aandachtspunt is dat het programma slechts gedeeltelijk is uitgewerkt, maar de commissie heeft op basis van het verleden vertrouwen in de uitvoerbaarheid.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. A Tale of a Tub is in ontwikkeling en reflecteert op haar rol en relatie met de buurt. De commissie waardeert dat het programma is aangevuld met een schrijvers- en kunstenaarsresidency. De commissie vindt het positief dat A Tale of a Tub vanuit haar visie het programma weet te verbinden met actuele maatschappelijke onderwerpen, met name door de gekozen thema’s.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie vindt dat A Tale of A Tub helder de doelgroepen heeft omschreven en deze heeft gekoppeld aan communicatiemiddelen. Het podium heeft op basis van eerdere ervaringen en een publieksonderzoek gekozen voor een community building-strategie. De commissie ziet wel een uitdaging in het toegankelijk maken van de soms hermetische programmering voor het beoogde lokale publiek, maar verwacht desniettemin dat A Tale of a Tub er met het educatie- en publiekprogramma in zal slagen.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. A Tale of a Tub lijkt vooral samen te werken met gelijksoortige kunstpodia in de Randstad. De commissie is van mening dat het podium gezien haar ambities nog zou kunnen groeien in het aangaan van andersoortige samenwerkingen, zoals met lokale sociaal-maatschappelijke partners. Er is financiële ondersteuning vanuit de gemeente en er zijn vrijwilligers betrokken bij de organisatie. De commissie hoopt dat initiatieven als het zomercafé, de krant en het uitbouwen van de rol van de educatiecurator zullen bijdragen aan verdere verbinding met de buurt.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als goed. A Tale of a Tub onderschrijft het belang van de FPC. In de reflectie op de afgelopen jaren is de organisatie transparant in wat goed gaat, wat beter kan en welke stappen er zijn genomen of oplossingen er zijn gevonden. Voor de komende beleidsperiode wil de organisatie met name investeren in de rol van werkgever.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als goed. De organisatie onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt hoe de code is geïmplementeerd. A Tale of a Tub geeft blijk van de taken en rollen van raad van toezicht, die zijn uitgewerkt in een reglement. De organisatie zal in de komende beleidsperiode de statuten aanpassen naar actuele wet- en regelgeving. Het kunstpodium overtuigt dat code is geïmplementeerd in de organisatie. A Tale of a Tub geeft reflectie, noemt verbeterpunten en levert een stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Uit het verantwoordelijkheidsgevoel en de werkwijze blijkt een intrinsieke motivatie voor diversiteit en inclusie in het hele functioneren van A Tale of a Tub. Ook de komende jaren kiest de organisatie voor deze aanpak om in alle lagen diversiteit, inclusie en toegankelijkheid te onderzoeken, te verbeteren, te implementeren en te verduurzamen. Er worden verbeterpunten genoemd, maar een concreet plan van aanpak ontbreekt nog.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van A Tale of a Tub ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.