Kunstlinie Almere

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Kunstlinie Almere en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert dat Kunstlinie Almere streeft naar toegankelijke kunst voor iedereen. Die visie is in de ogen van de commissie passend in de geschetste context van de gemeente Almere. De commissie mist echter een verdiepend artistiek-inhoudelijk standpunt op basis waarvan Kunstlinie Almere tot een artistieke visie komt in het programma. Naar de mening van de commissie wordt de programmering met name ingezet om een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Dit komt ook terug in de ontvangst van de tentoonstellingen in het recente verleden door pers en bezoekers.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Kunstlinie Almere beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De commissie vindt het programmaplan voor 2024-2025 vergeleken met de tentoonstellingen uit het verleden te weinig aansluiten bij de eigen ontwikkellijn, gericht op gemeenschapstentoonstellingen. Daarnaast is het voorgestelde programma zeer fragmentarisch en niet inhoudelijk gemotiveerd. De commissie mist in het plan een selectie van de betrokken kunstenaars en/of curatoren op basis waarvan zij de kwaliteit zou kunnen beoordelen. Bovenstaande geeft de commissie niet het vertrouwen dat er een artistiek-inhoudelijk programma wordt gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert de community art projecten waarin op een laagdrempelige manier wordt gereflecteerd op maatschappelijke thema’s. Zij is echter van mening dat de rest van de programmering zich onvoldoende overtuigend verhoudt tot ontwikkelingen in de maatschappij.

De manier waarop Kunstlinie Almere naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Kunstlinie Almere zich richt op publiek en publieksverbreding, maar vindt dat deze aandachtspunten de inhoudelijke programmering overschaduwen. Mede daardoor is de commissie er niet van overtuigd dat het podium voldoende een professioneel publiek bereikt. Het programma is naar haar mening onvoldoende uitgewerkt om te kunnen beoordelen of er een overtuigende koppeling bestaat tussen programma en publiek. In de aanvraag worden doelgroepen beschreven en is een marketingplan opgesteld, maar nergens in het plan wordt concreet gemaakt hoe de beoogde doelgroepen worden bereikt.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. Kunstlinie Almere is als een van de weinige hedendaagse kunstinstellingen ingebed in het culturele veld in Almere. Er zijn samenwerkingen in de stad en omgeving maar de commissie mist samenwerking van belang voor de inhoudelijke programmering van Kunstlinie Almere op het gebied van collecties. Kunstlinie Almere wordt financieel ondersteund door de gemeente.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Kunstlinie Almere net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.