de Appel

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie, missie en profiel van het kunstpodium en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De Appel fungeert als plek voor artistiek en curatorieel experiment. Het kunstpodium heeft naar de mening van de commissie een actuele artistieke visie die sterk is verweven met een sociaal-maatschappelijk perspectief. De focus ligt op collectiviteit, betrokkenheid en zorg, en is doorgevoerd in haar activiteiten. De Appel hanteert hierbij verschillende werkmethoden, waaronder het principe van de Lumbung, het inbedden van kunst in het dagelijks leven en collectieve samenwerking en participatie. De Appel heeft een lange bijzondere geschiedenis, maar weet zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Van de gedwongen verhuizingen heeft ze haar kracht gemaakt, en zijn onderdeel geworden van haar identiteit. Het aanpassingsvermogen geeft vertrouwen dat de programmering aansluit bij haar positie binnen de wijk waar ze is gevestigd, maar ook bij haar positie binnen het kunstenveld. Er is waardering voor de activiteiten van de Appel in opinie- en kunstbladen.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat het programmaplan zowel helder als gedegen is opgesteld. De vier kernthema’s sluiten aan bij ontwikkelingen in de beeldende kunst en bij urgente maatschappelijke vraagstukken. Het programmaplan toont in de ogen van de commissie een grote diversiteit aan artistieke initiatieven en samenwerkingen, zowel lokaal als internationaal, en streeft naar intergenerationele en interculturele uitwisseling. De praktijken van de kunstenaars sluiten hierop aan. De commissie meent dat de inhoud van verschillende kunstenaarspraktijken in de aanvraag enigszins onderbelicht blijft, vanwege de nadruk op de overdracht van de artistieke visie naar de buurt en scholen. De commissie heeft op basis van het verleden en het team vertrouwen dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma wordt gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De programmering en manier van werken waarin collectiviteit en overdracht centraal staat, kent op dit moment veel navolging en is naar de mening van de commissie niet uitgesproken vernieuwend. Wel meent de commissie dat deze aanpak van de Appel overtuigend verankerd is in de eigen organisatie waarmee het kunstpodium zich onderscheidt van andere instellingen. Het plan om alternatieve economische modellen te verkennen in "Transvestment" en het creëren van mogelijkheden voor kunstenaars om hun werk op de markt te brengen via de Appel Kiosk getuigen van een innovatieve benadering van kunst en economie. De programmering sluit aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Sinds de meest recente verhuizing is de Appel gelegen op een meer centrale locatie in Amsterdam. Naar de mening van de commissie is verbetering op de locatie nodig bij binnenkomst en ontvangst van publiek. Ook vindt zij de publieksteksten nog steeds hoogdrempelig in relatie tot de eigen beginselen van de Appel, gericht op betrokkenheid en collectiviteit. Het kunstpodium heeft duidelijke doelstellingen en doelgroepen voor ogen met passende middelen. Zo is de commissie positief over het doel om de betrokkenheid van het publiek te verdiepen door deze deelnemer van het programma te maken. Zij heeft mede door de samenwerkingen het vertrouwen dat de beoogde doelgroepen worden bereikt en aan het podium worden verbonden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De Appel heeft mede door de lange geschiedenis, het archief en het Curatorial Programme nog steeds een eigen positie in het kunstenveld. De commissie meent dat het kunstpodium door kunst te integreren in educatieve programma’s en buurtinitiatieven bruggen bouwt tussen kunst en diverse maatschappelijke groepen. Daarnaast is de Appel bemiddelaar tussen academische instellingen en de artistieke praktijk en heeft de organisatie een gedegen netwerk van relevante partners met langlopende samenwerkingsverbanden. Het kunstpodium wordt structureel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

De beoordeling van de kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De Appel toont een duidelijke betrokkenheid bij de Fair Practice Code door de stappen die zijn gezet en de plannen voor toekomstige verbeteringen. De plannen en acties zijn terug te vinden in de begroting, vooral in termen van personeelsbeleid, programmering, en partnerschappen. Dit duidt op een serieuze aanpak en toewijding aan de principes van de FPC.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als voldoende. De Appel onderschrijft de GCC. Het kunstpodium benoemt hoe het de scheiding tussen toezicht en bestuur invult en op welk niveau welke verantwoordelijkheden liggen. De organisatie organiseert de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht en evaluatie van het bestuur. De Appel maakt met de toelichting inzichtelijk dat het de GCC in de organisatie heeft geïmplementeerd. Zij levert voor de komende beleidsperiode een stappenplan. De reflectie en verbeterpunten komen in de aanvraag minder expliciet aan bod.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als goed. De Appel heeft D&I verankerd in de missie, visie en doelstellingen. In het programma wordt overtuigend de actieve betrokkenheid bij sociale kwesties getoond en uitgewerkt in een helder plan van aanpak. Voor elk programma wordt doelbewust samengewerkt met partners die aansluiten bij het betreffende onderwerp zoals scholen, (kunst)instituten, tentoonstellingspartners en in het contact met de directe omgeving. In relatie tot de samenstelling van de organisatie (team en raad van toezicht) is er een concreet stappenplan opgezet voor werving, training en talentontwikkeling om een inclusieve en diverse organisatie te zijn en te blijven.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Breed gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de artistieke visie, missie en het profiel van het kunstpodium en artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van het kunstpodium en de lokale en regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit aandachtspunten zijn binnen de regeling Kunstpodia. De waardering van het criterium publieksbereik is in de categorie Kunstpodium Breed doorslaggevend. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van de Appel voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.