Woodstone Kugelblitz

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Woodstone Kugelblitz in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie waardering heeft voor de langdurige aandacht van het collectief voor de commons en samenwerking, vindt zij dat in het recente verleden niet voldoende scherp wordt gereflecteerd op de actuele context van deze onderwerpen. Zij is wel positief over de vaste plek die het collectief heeft gevonden in Drukkerij de Boog. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: zij spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop het programma in lijn met de visie onder andere in samenspraak met de gemeenschap tot stand wordt gebracht, maar vindt de uitwerking van het programma te vrijblijvend aangezien er te weinig duidelijke kaders zijn geformuleerd. De vertaling van de artistieke visie naar een coherent programmaplan vindt de commissie niet overtuigend. Daarnaast is de toelichting op de kunstenaarsselectie in de programmavoorstellen van de verschillende curatoren is te summier, waardoor de commissie op basis van de plannen niet voldoende overtuigd is dat de het beoogde artistieke programma wordt gerealiseerd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De mate waarin Woodstone Kugelblitz een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij vindt de beschrijving van doelgroepen te mager, waardoor het naar haar idee niet duidelijk is wie de organisatie met het programma wil bereiken. De betrokkenheid van het publiek is volgens de commissie te vrijblijvend geformuleerd waarbij een duidelijke visie op publieksbereik ontbreekt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim onvoldoende.

De bijdrage van Woodstone Kugelblitz aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie waardering heeft voor de positie die de organisatie als toegankelijke werkplaats voor zichzelf heeft gecreëerd binnen het Rotterdamse veld, verhoudt Woodstone Kugelblitz zich in haar ogen niet voldoende tot de aanwezige culturele infrastructuur. Zo vindt zij het opmerkelijk dat de bijzondere aandacht die de organisatie voor samenwerkingen heeft niet voldoende terugkomt in de houding van de organisatie ten opzichte van de andere huurders van Drukkerij de Boog. De commissie herkent in de aanvraag dat het collectief kennis heeft van initiatieven met overeenkomstige praktijken, maar is onder andere vanwege de lage waardering van de plannen op artistiek-inhoudelijk niveau niet overtuigd van de mate waarin Woodstone Kugelblitz zich onderscheidt van andere organisaties binnen dezelfde regio. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Woodstone Kugelblitz onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.