Derde Wal

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Derde Wal in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert de overtuigende visie van Derde Wal op het belang van de vrije opdrachtsituatie in de publieke ruimte voor de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk, maar mist een heldere beschrijving van de wijze waarop ondersteuning en begeleiding plaatsvindt. Over de overkoepelende artistieke visie is de commissie vanwege de te summiere inhoudelijke onderbouwing niet onverdeeld positief. De recente keuze om jaarlijks een gastcurator aan te stellen sluit volgens de commissie goed aan bij de ambitie van Derde Wal om te verjongen en vernieuwen, maar zij is kritisch op het feit dat dit tegelijkertijd het voeren van een consistent beleid bemoeilijkt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: de aanstelling van een gastcurator zorgt er volgens de commissie voor dat het programma in potentie meer verrassend zal zijn en dat kunstenaars buiten het eigen netwerk worden geselecteerd. In het programmaplan wordt veel toegelicht over het programma van 2022, maar de toelichting op de activiteiten en de kunstenaarsselectie voor 2023 is in haar ogen niet voldoende om het vertrouwen uit te spreken in de realisatie van een kwalitatieve programmering. Zo worden selectiecriteria beschreven die betrekking hebben op het voorgaande jaar en wordt volgens de commissie niet duidelijk hoe deze zich tot het programma van 2023 verhouden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin Derde Wal een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: de commissie vindt de wijze waarop de doelgroepen zijn beschreven te generiek. De commissie heeft op basis van het verleden vertrouwen in het bereiken van de doelgroepen die al een verbinding met de organisatie zijn aangegaan, maar is kritisch op de zeer beperkte onderbouwing voor de keuze van Derde Wal voor het zogenoemde ‘verrassingseffect’ bij de benadering van toevallige passanten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De bijdrage van Derde Wal aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de commissie meent dat vanwege de te summiere artistieke visie het profiel van de organisatie niet voldoende onderscheidend is binnen de lokale of regionale context, is zij positief over de onderscheidende focus van Derde Wal op de openbare ruimte. Zij waardeert de actieve rol die de organisatie speelt binnen de culturele infrastructuur van Nijmegen en over de aard van de vele lokale en (boven)regionale samenwerkingsverbanden. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Derde Wal voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.