Stichting Captain Hoek / No Limits! Art Castle

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Stichting Captain Hoek is een inclusieve organisatie die met haar kunstruimte No Limits! Art Castle (NL!AC) een opvallende programmering realiseert, waarin ‘mensen die minder snel aansluiting krijgen op het reguliere veld’ begeleiding en een platform krijgen. Er is een overtuigende holistische visie en missie gericht op de artistieke betekenis van beeldende kunst en het samenbrengen van het reguliere kunstenveld en volgens NL!AC ‘kunstenaars met een ander hoofd’. De commissie mist in de aanvraag een duidelijk overzicht van de gerealiseerde activiteiten in de afgelopen twee jaar en de gehanteerde programmalijnen daarin. Desondanks meent zij dat NL!AC interessante activiteiten heeft gerealiseerd waarin de visie duidelijk terug te zien was. Er is veel aandacht voor de activiteiten in diverse media en NL!AC werd genomineerd voor de Amsterdamprijs voor de Kunst 2023.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Naast de vaste werkplekken die aan kunstenaars wordt geboden en de focus op onderzoek en kennisdeling, is voor NL!AC een relevant programma met interne en externe projecten en samenwerkingstrajecten opgesteld. De commissie is ervan overtuigd dat met deze programmering, in aansluiting op de visie, zal worden bijgedragen aan de zichtbaarheid van ondervertegenwoordigde groepen en een inclusief kunstenveld. De commissie meent echter dat er nog diverse onzekerheden in de plannen zitten. Er zijn twee makers-samenwerkingen voor 2025 bevestigd, maar verder zijn de betrokken curatoren en kunstenaars niet ingevuld. Ook is er onzekerheid over de locatie van NL!AC in 2025 en daarna. Op basis van de prestaties in het verleden en de samenwerkingspartners heeft de commissie echter vertrouwen dat er op externe locaties een programmering van kwaliteit zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De organisatie zet de komende jaren in op professionalisering en bedrijfsvoering en gaat volgens de commissie in de programmering vooral door op de ingeslagen weg. De commissie meent echter dat door de vooruitstrevende positionering de activiteiten vernieuwend blijven en bijdragen aan actuele debatten over diversiteit, meerstemmigheid en inclusie.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Naar mening van de commissie hanteert de organisatie een te ruime en niet geheel overtuigende doelgroepenomschrijving. Er wordt een goed overzicht van communicatiemiddelen gegeven, maar een gedegen communicatiestrategie mist. De commissie heeft op basis van de aard van de programmering, de vele samenwerkingspartners en media-aandacht die er tot nu toe voor de activiteiten is geweest, wel vertrouwen dat het beoogde bredere publiek kan worden bereikt. Echter, een eigen heldere strategie op publieksbereik ontbreekt nog.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. NL!AC is ingebed in de lokale culturele infrastructuur van Amsterdam Noord, onder meer door haar samenwerking met SEXYLAND World. Gezien de wisseling van locatie die gaat plaatsvinden, is volgens de commissie nog niet duidelijk hoe de inbedding in de toekomst vorm gaat krijgen. Er zijn veel lokale en nationale samenwerkingen met grotere en kleinere instellingen, onder andere voor de realisatie van tentoonstellingen. Er is geen sprake van (structurele) ondersteuning door lokale of regionale overheden.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Om te voldoen aan de FPC en gelijkwaardige beloning te waarborgen, heeft de organisatie verschillende maatregelen genomen. Op het gebied van personeelsbeleid zijn er concrete focuspunten. Ook Fair Share krijgt aandacht binnen de organisatie. Het kunstpodium geeft aan de komende jaren meer duidelijke functieprofielen te willen hanteren. Aanvullend merkt de commissie op dat zij de 50% afdracht die NL!AC volgens de begroting heft bij verkoop van werk in strijd vinden met het ideële karakter van de stichting en dat zij van mening is dat het kunstpodium hier meer transparant over zou kunnen zijn.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. In de aanvraag van NL!AC wordt een summiere toelichting gegeven op de vier thema's van de GCC, maar het wordt niet duidelijk hoe de GCC in de organisatie wordt toepast. Er wordt niet aangegeven of de taken en rollen van het bestuur en de directie zijn vastgelegd in een reglement. De organisatie geeft geen reflectie op het eigen handelen, noemt geen verbeterpunten en er is geen stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als zeer goed. NL!AC reflecteert heel overtuigend op de code en heeft een bewust, actief en geïnternaliseerd beleid. In het (dagelijks) functioneren van de organisatie is diversiteit & inclusie in alle lagen terug te vinden. De komende tijd wordt er hulp ingeschakeld van een externe coach, die met het bestuur en de directie de aanpak en methode op de code evalueert. Een concreet stappenplan ontbreekt, maar er is vertrouwen dat verbeterpunten worden gesignaleerd en opgepakt.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Captain Hoek / No Limits! Art Castle voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.