De Perifeer

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van De Perifeer in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de organisatie geeft onvoldoende blijk van een sterk onderbouwde artistieke visie op beeldende kunst. Daarnaast vindt zij dat de rol van beeldende kunst binnen de programmering niet voldoende helder is geformuleerd en dat het de organisatie ontbreekt aan een scherpe visie waarin wordt gereflecteerd op actuele ontwikkelingen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: vanwege de te summiere uitwerking van het programma waarbij onduidelijk is welke onderdelen bevestigd zijn en de toelichting op de projecten niet voldoende is, heeft zij te weinig vertrouwen in de realisatie van een kwalitatief artistiek programma. De commissie meent dat de rol van beeldende kunst ook in het programmaplan niet voldoende wordt toegelicht. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin De Perifeer een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij waardeert dat de organisatie een publieksonderzoek heeft uitgevoerd waardoor zij kennis heeft over het huidige publiek, maar mist in de plannen een overtuigende beschrijving van beoogde doelgroepen. Daarnaast is de commissie kritisch op het feit dat in de aanvraag niet wordt gespecificeerd hoe het huidige publiek zich verhoudt tot de beeldende kunst-programmering. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De bijdrage van De Perifeer aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: zij is positief over de gezamenlijke steunbetuiging van de Deventer culturele instellingen en organisaties waaruit de lokale waardering van de organisatie als podium voor experiment blijkt. De Perifeer is als plek voor cross-overs en experiment van belang voor het culturele veld van Deventer, maar vanwege gebrek aan artistiek-inhoudelijke kwaliteit weinig relevant buiten de lokale context. De commissie hecht echter veel waarde aan het belang van De Perifeer op lokaal niveau. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van De Perifeer net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.