Melkweg (Expo)

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Melkweg (Expo) en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Melkweg (Expo) is een podium voor jonge kunstenaars met een focus op innovatieve hedendaagse fotografie. Zij meent dat de artistieke visie gericht op identiteit, diversiteit en beeldvorming passend is bij het poppodium waarin Melkweg (Expo) is ingebed. Deze visie komt naar mening van de commissie tot uitdrukking in de samenhang van de afgelopen tentoonstellingen. Er was positieve aandacht van diverse media voor de eerdere activiteiten.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Melkweg (Expo) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het programmaplan sluit aan op de bestaande artistieke visie van Melkweg (Expo). De commissie waardeert de aandacht die het podium besteedt aan talentontwikkeling en de begeleiding van jonge makers en is positief over de plannen om meer met en voor jongeren te programmeren. De verschillende programmaonderdelen zijn volgens haar van kwaliteit en vertonen zichtbaar samenhang. Op basis van het verleden heeft de commissie vertrouwen in de realiseerbaarheid van de plannen.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Het programmaplan van Melkweg (Expo) ligt volgens de commissie veelal in het verlengde van eerdere activiteiten. Hierbij wordt in enige mate nieuwe focus aangebracht, bijvoorbeeld gericht op videokunst of het scouten van talent buiten het gebruikelijke beeldende kunstcircuit. De commissie vindt het positief dat de tentoonstellingen aansluiten op actuele sociaal-maatschappelijke thema’s, passend bij de doelgroepen van Melkweg (Expo).

De manier waarop Melkweg (Expo) naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Door de aard van de organisatie trekt Melkweg (Expo) reeds een breed publiek. Bezoekers van de muziekprogrammering worden actief gestimuleerd om de tentoonstellingen te bekijken. De ruime openingstijden van de tentoonstellingsruimte en de multidisciplinaire programmering speelt volgens de commissie een positieve rol in de publieksverbreding. De commissie meent echter dat Melkweg (Expo) de beschrijving van doelgroepen en de communicatiestrategie voor deze doelgroepen nog verder kan ontwikkelen.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Melkweg (Expo) is goed ingebed in de culturele infrastructuur van Amsterdam. Zij heeft veel samenwerkingspartners en goede contacten met bijvoorbeeld festivals en kunstacademies. In samenhang met de muziekprogrammering is Melkweg (Expo) als plek voor (pop)cultuur, en het daaraan verbonden grote publieksbereik, onderscheidend ten opzichte van andere instellingen in de regio. Er is structurele ondersteuning vanuit de gemeente en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Melkweg (Expo) ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.