Bewaerschole

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Bewaerschole heeft een heldere artistieke visie die zich richt op actuele maatschappelijke thema’s in relatie tot de geografische en historische context van Schouwen-Duiveland. Het eiland leent zich bij uitstek voor onderzoek naar de verhouding tussen mens en natuur, en de impact van klimaatverandering op ons landschap. De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke visie en de projecten van de afgelopen jaren is helder, maar naar de mening van de commissie nog weinig zichtbaar. Er is aandacht voor de activiteiten in de lokale pers, landelijk is er minder zichtbaarheid.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende.
Het deels nomadisch programmeren krijgt ook een plaats in het nieuwe programma en dit sluit aan bij de ambitie om verbindingen met de omgeving te leggen. De commissie waardeert de aandacht voor Zeeuwse kunstenaars in het programma maar meent tegelijkertijd dat de kunstenaarsselectie scherper en specifieker gemotiveerd zou kunnen zijn met meer ruimte voor experiment. Over de inzet van de gastcurator is de commissie positief. De commissie heeft voldoende vertrouwen in de haalbaarheid van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Nieuw voor de organisatie zelf is een winterprogrammering met residencies. De opzet van het programmaplan is verder in lijn met de activiteiten van de afgelopen jaren. De thematiek van het programma sluit aan op urgente en actuele sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De doelgroepen zijn helder omschreven en er worden verschillende ideeën en middelen genoemd om deze te bereiken. Er is een publieksonderzoek uitgevoerd waaruit enkele behoeftes naar voren zijn gekomen, zoals een programma in de winter, waarop de Bewaerschole heeft ingespeeld. Er is vertrouwen dat het beoogde publiek wordt bereikt, mede door de samenwerkingspartners en uitbreiding van het team met een medewerker publieksbeleid.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De Bewaerschole is een van de weinige culturele instellingen in Zeeland en vervult een belangrijke functie als het gaat om hedendaagse beeldende kunst. Het podium heeft een verbindende programmering, waarin samengewerkt wordt met lokale partners en kunstenaars. Ook biedt de instelling een educatieprogramma voor scholen aan. Er is financiële ondersteuning vanuit de gemeente en de provincie.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FCP) beoordeelt de commissie als voldoende. Bewaerschole onderschrijft de Fair Practice Code maar reflecteert in beperkte mate op de code. De instelling geeft wel duidelijk aan welke richtlijnen voor honorering worden gevolgd. Wat betreft de overige punten worden enkele verbeterpunten genoemd maar een concreet stappenplan ontbreekt.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De aanvrager onderschrijft de GCC en uit de aanvraag blijkt hoe deze is geïmplementeerd in de organisatie. De taken en rollen van het bestuur zijn vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement. Uit de aanvraag blijkt dat de Bewaerschole jaarlijks reflecteert op het eigen handelen en verbeterpunten doorvoert.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De code wordt onderschreven maar er is in de organisatie nog geen sprake van een actief en geïmplementeerd beleid. In reflectie op de code noemt de Bewaerschole een aantal verbeterpunten. Een expliciet stappenplan en concrete doelen ontbreken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Bewaerschole voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.