Het Lage Noorden

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden van Het Lage Noorden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij vindt de inhoudelijke scherpte van de artistieke visie te mager. Daarnaast zijn in haar ogen de activiteiten van Het Lage Noorden te zeer gebaseerd op het faciliteren van kunstenaars en ziet zij te weinig een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie of programmalijn terug in de recente programmering.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij vindt de uitwerking van het programmaplan te summier. Zo meent de commissie dat de motivatie voor de kunstenaarsselectie te weinig is onderbouwd. Daarnaast blijkt volgens de commissie uit deze aanvraag niet waarom deze kunstenaars passen binnen de kaders van het programmaplan.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij vindt de beschrijving van de doelgroepen te generiek. Daarnaast is de strategie om het publiek te bereiken volgens de commissie niet overtuigend toegelicht en leidt de wijze waarop de communicatiemiddelen worden ingezet, niet tot het bereiken van het beoogde publiek.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie meent dat Het Lage Noorden overwegend functioneert als een werkplaats en residency en vindt dat de activiteiten als kunstpodium slechts van beperkte meerwaarde zijn binnen de bestaande infrastructuur. Echter, uit de interesse van kunstenaars en publiek blijkt volgens de commissie dat Het Lage Noorden een rol vervult voor de ontwikkeling en presentatie van hedendaagse beeldende kunst op een plek waar weinig organisaties gevestigd zijn die zich richten op de presentatie van hedendaagse kunst.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering van Het Lage Noorden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij waardeert de ambitie om eigen inkomsten te genereren uit verblijf, verhuur en horeca. Echter, de begroting en het dekkingsplan zijn volgens haar op weinig heldere of navolgbare wijze opgesteld. Zo corresponderen de cijfers in de begroting niet met de toelichting op de begroting.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Zij is positief over de ondersteuning die aan kunstenaars wordt geboden, maar meent dat in de aanvraag te weinig concrete ambities met betrekking tot de codes zijn geformuleerd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Het Lage Noorden net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.