Hotel Maria Kapel

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hotel Maria Kapel (HMK) heeft een lange traditie in het begeleiden en tonen van presentaties als uitkomst van de residencies die zij kunstenaars biedt. Het kunstpodium ziet het als haar taak om de kennis en thema’s die worden aangekaart door de kunstenaars te vertalen en toegankelijk te maken voor een breed en divers publiek. De commissie vindt deze visie overtuigend beschreven en meent dat deze goed zichtbaar is geweest in de activiteiten van de afgelopen jaren. In de toename van het aantal aanmeldingen voor de open calls ziet de commissie waardering vanuit kunstenaars voor de kwaliteit van de geboden residencies. Ook is er aandacht voor de activiteiten van Hotel Maria Kapel in landelijke en lokale dagbladen, en in de kunstpers.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als voldoende. Het jaarthema ‘Whispers of resistance’ sluit naar de mening van de commissie goed aan bij de artistieke visie van HMK en de programma’s die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. De commissie waardeert dat HMK de open call methode tegen het licht houdt en vindt de kunstenaarsselectie voor 2025 passend bij het jaarthema. De commissie mist uitwerking van het programma na 2025 waardoor weinig inzicht gegeven wordt in de richting die HMK op artistiek vlak zal gaan. Op basis van activiteiten uit het verleden, de beoogde samenwerking voor het educatieprogramma met ArtEZ en het aanstellen van een coördinator, heeft de commissie voldoende vertrouwen in de haalbaarheid van het beoogde inhoudelijke programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie ziet met name vernieuwing in het educatieprogramma dat HMK gaat opzetten. Zij waardeert dat hiervoor een coördinator zal worden aangesteld. De maatschappelijke betrokkenheid van het kunstpodium komt tot uiting in de werken van de betrokken kunstenaars en de ruimte die hun wordt geboden een eigen visie op de maatschappij te delen.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat de doelgroepen slechts summier zijn beschreven en mist een overtuigende uitwerking van de communicatiestrategie. Zo wordt er geen koppeling gemaakt tussen de beschreven doelgroepen en de middelen die Hotel Maria Kapel daarvoor wil inzetten. Het kunstpodium maakt echter duidelijk dat ze kiest voor een focus op impact in plaats van het bereiken van een groot publiek. Mede door de loyale achterban en samenwerkingspartners van HMK, heeft de commissie voldoende vertrouwen dat het podium het beoogde publiek aan zich weet te binden.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hotel Maria Kapel is één van de weinige instellingen in West-Friesland die zich richt op hedendaagse beeldende kunst. De commissie waardeert dat het kunstpodium zich opstelt als plek waar kunstenaars hun praktijk kunnen verdiepen. Er wordt samengewerkt met lokale partners, maar ook met partners buiten de regio, waardoor er ook verbinding wordt gezocht met andere regio’s, bijvoorbeeld door de samenwerking met ArtEZ. HMK wordt structureel ondersteund door de Gemeente Hoorn en ontvangt incidentele steun van landelijke en regionale fondsen.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als voldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. HMK zet in op haalbaarheid, eerlijke vergoedingen, verdieping en verbinding, met als voornaamste doel een veilig en gezond (werk-) klimaat te kunnen bieden aan het team. In de bijlage benoemt de organisatie de stappen die al zijn gezet, de knelpunten en enkele verbeterpunten. Enkele stappen voor de toekomst zijn uitbreiding van het team om de werkdruk te verlagen en het in loondienst nemen van het personeel vanaf 2025.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. HMK onderschrijft de GCC, echter, uit de aanvraag blijkt nauwelijks hoe de GCC is geïmplementeerd in de organisatie. De organisatie beschrijft vooral de (gewenste) samenstelling van het bestuur, maar geeft geen inzicht in de manier waarop zij omgaat met de principes en aanbevelingen van de code. Als verbeterpunt wordt genoemd dat er een bestuursreglement wordt opgesteld en dat er in 2024 een vertrouwenspersoon zal worden aangesteld. Een concreet stappenplan ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als goed. In reflectie op de code is HMK overtuigend en zorgvuldig. De organisatie gaat in op de 4 P’s en beschrijft daarbij wat er al wordt gedaan, wat de verbeterpunten zijn en de concrete stappen die zullen worden genomen om het beleid te verbeteren. De organisatie realiseert zich dat het verbeteren en waarborgen van D&I en sociale veiligheid voortdurende inzet en inspanning behoeft. Er wordt daarom geïnvesteerd in trainingen voor team, bestuur en vrijwilligers.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van HMK ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.