Destination Unknown

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Destination Unknown in het recente verleden en de manier waarop het collectief zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als volgt: de commissie waardeert dat Destination Unknown jonge kunstenaars uitdaagt om site-specifiek werk te maken in leegstaande gebouwen en verbindingen aan te gaan met andere kunstenaars, met vertegenwoordigers van andere disciplines en met nieuw publiek. De commissie vindt het podium een goed voorbeeld van de wijze waarop kunst dicht bij de samenleving kan worden gebracht. Daarnaast is zij positief over de ontwikkeling die Destination Unknown doormaakt waarbij de organisatie zich in toenemende mate professionaliseert. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2023 beoordeelt de commissie als volgt: hoewel de open call voor 2023 nog moet plaatsvinden en deelnemende kunstenaars voor 2023 nog niet bekend zijn, heeft de commissie op basis van de geschetste kaders en de activiteiten uit het verleden, voldoende vertrouwen in een kwalitatief goed programma. De structuur van de Open Call en het plan zit goed in elkaar en in de afgelopen jaren zijn uitdagende eindpresentaties ontstaan. De commissie zou het toejuichen als in het vervolg meer nadruk komt te liggen op de presentaties. Het podium laat met de programmering op aansprekende wijze zien wat er gebeurt als kunst de ruimte krijgt en het experiment niet wordt geschuwd. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De mate waarin Destination Unknown een overtuigend publieksbereik voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als volgt: zij is van mening dat de plannen realistisch zijn. Hoewel het bereik zeer beperkt is, zijn de doelgroepen duidelijk omschreven. De bezoekers worden geworven uit omliggende wijken en uit het netwerk van het podium en de deelnemers. Het contact met de omgeving wordt zorgvuldig gelegd, al is de commissie van mening dat Destination Unknown op het gebied van publieksbereik ambitieuzer mag zijn om meer lokale zichtbaarheid te genereren. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als ruim voldoende.

De bijdrage van Destination Unknown aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als volgt: Destination Unknown is in de ogen van de commissie een uniek nomadisch initiatief in Limburg en Noord-Brabant. Het podium doet geen concessies aan de visie en werkwijze en heeft een stevig kader gebouwd waarbinnen naar de mening van de commissie telkens nieuwe, verrassende initiatieven ontstaan. Het valt de commissie op dat het podium, waar het ook neerstrijkt, er telkens in slaagt om de buurt actief bij de programmering te betrekken. Hoewel Destination Unknown haar bestaansrecht ontleent aan een tijdelijke inbedding in de regionale culturele infrastructuur is het podium al niet meer weg te denken uit het landelijke aanbod. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als goed.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Destination Unknown ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.