Nieuwe Vide Artspace en Studios

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt: 
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Nieuwe Vide Artspace en Studios en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Nieuwe Vide heeft een helder geformuleerde artistieke visie gericht op kunst als kritische aanjager voor maatschappelijke verandering, die aansluit op de activistische wortels van het initiatief. De commissie meent echter dat de visie een mate van urgentie en scherpte mist. Zij heeft waardering voor de afgelopen activiteiten, maar ziet daarin niet altijd een duidelijke rode draad. De commissie vindt het positief dat Nieuwe Vide de kunstenaar centraal stelt, onder meer middels de broedplaatsfunctie. Er is positieve aandacht voor het programma in de media.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Nieuwe Vide beoordeelt de commissie als voldoende. Het programmaplan met als thema ‘erfenis’ sluit aan bij het dertigjarig bestaan van het kunstpodium en borduurt inhoudelijk voort op het afgelopen programma. De commissie waardeert dat Nieuwe Vide zich richt op relatief onbekende kunstenaars en collectieven, in aansluiting op hun focus op talentontwikkeling. Zij mist echter een duidelijke uitwerking van wat deze kunstenaars precies gaan doen of in welke samenhang deze kunstenaars aan elkaar gekoppeld en/of getoond gaan worden. De commissie heeft vertrouwen in de uitvoerbaarheid van de plannen.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Nieuwe Vide gaat grotendeels verder op de ingeslagen weg, terwijl de commissie meent dat het programma en het profiel van de instelling verder aangescherpt zouden kunnen worden. De gekozen kunstenaars in het programma verhouden zich tot maatschappelijke ontwikkelingen, maar er mist naar mening van de commissie een heldere curatoriële stem of positionering.

De manier waarop Nieuwe Vide naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. Nieuwe Vide heeft een heldere analyse gemaakt van de doelgroepen. Er is een communicatiestrategie, al meent de commissie dat deze nog meer toegespitst had kunnen worden op de specifieke doelgroepen. Nieuwe Vide presenteert plannen voor verhoging van bezoekersaantallen, maar de commissie meent dat de strategie voor publieksverbreding nog meer uitgewerkt had kunnen worden.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. In de stad Haarlem heeft Nieuwe Vide een belangrijke positie verworven als één van de (volgens de commissie van belang zijnde) rafelrandjes van de stad. De commissie is echter van mening dat het onderscheidende karakter van de programmering, in verhouding tot andere culturele instellingen in de regio, nog zou kunnen groeien. Er is structurele ondersteuning vanuit de gemeentelijke infrastructuur.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Nieuwe Vide Artspace en Studios voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.