Trixie

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Trixie in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt dat de op collectiviteit gerichte artistieke visie getuigt van gevoel voor actualiteit, maar dat het aan scherpte ontbreekt. Daarnaast meent de commissie dat dat de vertaling van de artistieke visie niet overtuigend zichtbaar is in activiteiten en programmering in het afgelopen jaar. Hoewel de veelheid aan activiteiten in de ogen van de commissie vrij versnipperd is, spreekt zij haar waardering uit voor de energie en overtuiging waarmee activiteiten worden georganiseerd.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als voldoende. Zij vindt dat het programmaplan goed aansluit bij de positionering van Trixie als podium voor startende kunstenaars. Volgens de commissie is het een ambitieus en veelomvattend plan, maar is zij kritisch op de vrijblijvendheid van het plan. Zo wordt er een groep kunstenaars genoemd die Trixie mogelijk zal uitnodigen, maar die nog niet bevestigd is.

De mate waarin Trixie een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als voldoende. Vanwege het vrijblijvende karakter van het programmaplan is de commissie er echter niet van overtuigd dat het gestelde doel om een breder publiek te bereiken wordt behaald. Trixie beschrijft volgens de commissie een relevant publiek, hoewel zij de omschrijving te weinig specifiek vindt.

De bijdrage van Trixie aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als voldoende. Aangezien de artistieke visie volgens de commissie niet voldoende scherp is en omdat Trixie in de ogen van de commissie minder vernieuwend is dan andere initiatieven die collectiviteit onderzoeken, is zij er niet geheel van overtuigd dat het kunstpodium zich onderscheidt van instellingen die culturele programma’s uitvoeren binnen de regio Den Haag. Wel heeft Trixie volgens de commissie een eigen positie verworven binnen de culturele infrastructuur, die onder andere blijkt uit de verscheidene samenwerkingspartners.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Trixie voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.