Grote Kerk Breda

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als onvoldoende. Zij waardeert de ambitie van de Grote Kerk Breda om de rijke geschiedenis levend te houden en het kerkgebouw via tentoonstellingen als cultureel en sociaal-maatschappelijk middelpunt van de stad te positioneren. De commissie is echter van mening dat het aan een overtuigende artistieke visie ontbreekt. Zij vindt de visie en missie generiek en merkt op dat slechts één van de drie speerpunten over beeldende kunst gaat. De focus ligt volgens de commissie voornamelijk op erfgoed en de beeldende kunst staat hier vooral ten dienste van. Hoewel de commissie de potentie van het initiatief ziet, heeft de Grote Kerk Breda zich in haar ogen nog onvoldoende als podium voor hedendaagse beeldende kunst geprofileerd. Er is enige erkenning van de (kunst)pers, maar de commissie merkt op dat er weinig recensies zijn bijgevoegd die uitsluitend over het beeldende kunstprogramma van de Grote Kerk Breda gaan.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Hoewel de commissie waardering heeft voor enkele elementen uit het programma en de keuze voor de kunstenaars, mist zij een rode draad en een heldere artistieke visie. De commissie acht het programma onvoldoende coherent om te overtuigen. Zo zou de dialoog tussen de iconische kerk en de kunstenaars in de thematentoonstelling volgens haar beter kunnen worden uitgewerkt. De commissie heeft onvoldoende vertrouwen dat in de komende jaren een inhoudelijk, kwalitatief onderscheidend programma zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie heeft waardering voor de samenwerking die Grote Kerk Breda aangaat met lokale, maatschappelijk georiënteerde organisaties. De game Huis van Verhalen – Gaia Codex Quest spreekt haar aan en biedt de mogelijkheid om een nieuwe, jonge doelgroep te bereiken, maar de commissie mist ook hier de beeldende kunstcomponent. De overige programmaonderdelen vindt de commissie eerder veilig dan vernieuwend.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie mist een overtuigende communicatiestrategie om doelgroepen te bereiken en gestelde doelen te realiseren. Zij vindt de plannen te globaal en had graag een plan gezien om boodschappen en middelen te koppelen aan specifieke doelgroepen. De commissie waardeert dat de Grote Kerk Breda onderzoek doet naar publiek. De commissie ontwaart echter geen inzicht in de beweegredenen van het publiek om de Grote Kerk Breda te bezoeken; het gebouw, de geschiedenis, de kunst.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Volgens de commissie spreekt veel in het voordeel van de Grote Kerk Breda: de instelling draagt bij aan de lokale infrastructuur en heeft interessante samenwerkingsverbanden tot stand gebracht. Echter, de commissie is van mening dat in de regio het programma van Grote Kerk Breda te weinig onderscheidend is op het gebied van hedendaagse beeldende kunst. Er is ondersteuning door de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De Grote Kerk Breda onderschrijft de Fair Practice Code,maar de reflectie is bijna volledig toegespitst op Fair Pay. De andere onderdelen van de code worden in de aanvraag niet behandeld. Zo wordt er wel toegelicht dat kunstenaars een eerlijk honorarium ontvangen, maar niet hoe overeenkomsten tot stand komen en wat voor afspraken er worden gemaakt met betrekking tot auteursrecht. Ook over duurzame ontwikkeling van het vaste personeel en over de transparantie van de organisatie wordt niets gezegd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. De Grote Kerk Breda onderschrijft de Governance Code Cultuur. Uit de aanvraag blijkt echter niet hoe de GCC is geïmplementeerd in de organisatie. De aanvrager formuleert concrete stappen in het kader van de beoogde wijziging van het bestuursmodel, maar reflectie op en verbeterpunten ten aanzien van het eigen handelen ontbreken. Zo ontbreken de vergaderfrequentie en taakinvulling van het bestuur, het afleggen van verantwoording en een protocol voor het omgaan met mogelijke belangenverstrengeling. Ook blijft onduidelijk of er een jaarlijkse zelfevaluatie wordt georganiseerd.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Voor een actief en geïmplementeerd D&I-beleid heeft Grote Kerk Breda eerste stappen gezet, maar deze zijn nog weinig overtuigend door het ontbreken van concrete meetbare doelen en een plan van aanpak. Een aandachtspunt is de samenstelling van het personeelsbestand, die is nog onvoldoende divers. Er wordt gerichte werving genoemd, maar niet voor welke functies of op welke termijn. Er is enige diversiteit in het vrijwilligersbestand doordat er wordt gewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is er de wens om de vrijwilligerspoule en de raad van toezicht uit te breiden met jongeren en mensen met verschillende (culturele en maatschappelijke) achtergronden. Een concreet actieplan hiervoor ontbreekt.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van de Grote Kerk Breda net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.