Stichting Spoonk

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: negatief

Het advies luidt:
De rol, positie, en werkwijze van Stichting Spoonk in het recente verleden en de manier waarop de instelling zich verhoudt tot de actuele context in brede zin beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij waardeert het laagdrempelige karakter en de maatschappelijke betrokkenheid van Stichting Spoonk. De commissie mist echter een scherpe positionering en een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie van het kunstpodium. De commissie herkent te weinig samenhang in de activiteiten en zij vindt dat een duidelijke kern in het profiel en de werkwijze van Stichting Spoonk ontbreekt.

De artistieke kwaliteit van het programmaplan voor 2024 beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Het programmaplan is naar de mening van de commissie te summier uitgewerkt en zij mist een overtuigende artistiek-inhoudelijke visie. De selectie van kunstenaars is volgens de commissie eigenzinnig maar niet voldoende inhoudelijk onderbouwd. Hierdoor heeft de commissie te weinig vertrouwen dat er een programma wordt gerealiseerd van voldoende kwaliteit.

De mate waarin Stichting Spoonk een relevant publiek voor ogen heeft in relatie tot het programmaplan beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. In de aanvraag benoemt Stichting Spoonk dat ze publieksparticipatie belangrijk vindt, maar hoe zij dit met het project SpoonkCity wil doen, is niet overtuigend uitgewerkt. Op basis van het te summiere publieksplan is de commissie er niet van overtuigd dat een relevant publiek wordt bereikt.

De bijdrage van Stichting Spoonk aan de aanwezige culturele infrastructuur beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij vindt de wijze waarop Stichting Spoonk zich verhoudt tot de lokale of regionale culturele context niet overtuigend. Hoewel in Noord-Nederland relatief weinig aanbod is, vindt de commissie de toegevoegde waarde van Stichting Spoonk als kunstpodium te gering vanwege de te beperkte artistieke profilering.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het laatste criterium zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen deze regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Stichting Spoonk ruim onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.