Playbill

Categorie: Kunstpodium Start
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als goed. Zij is van mening dat Playbill een duidelijke onderscheidende positionering en artistieke visie heeft, met een focus op de intersectie van taal en kunst waarbij ook aandacht is voor onderbelichte makers uit het verleden. Volgens de commissie heeft Playbill in relatief korte tijd een bijzondere positie verworven en blijven de betrokken initiatiefnemers zich ontwikkelen.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De aansprekende internationale selectie van kunstenaars is in de ogen van de commissie passend bij de inhoudelijke visie van Playbill. De commissie heeft door het opgebouwde netwerk en de ervaring van de afgelopen periode vertrouwen dat het programmaplan interessante en vernieuwende perspectieven zal bieden.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie is van mening dat Playbill een duidelijk beeld heeft van haar eigen doelgroep en dit publiek ook weet te bereiken. Hoewel er enkele gerichte communicatiemiddelen ingezet worden, mist zij een passende strategie om het beoogde bredere publiek te bereiken. Zij is ook niet geheel overtuigd van de meerwaarde van de beoogde fysieke archieffunctie, maar heeft waardering voor de mogelijkheden die gezocht worden om meer mensen te bereiken.

De lokale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat Playbill een unieke positie heeft verworven en door de samenwerking met Torpedo Theater zorgt voor een bijzondere programmering in een intieme setting. De commissie vindt daarnaast dat Playbill door de beoogde samenwerkingen en de programmering van solo-shows buiten Amsterdam zich naast de lokale context ook op overtuigende wijze verhoudt tot de nationale context.

De kwaliteit van de organisatie en bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Hoewel zij van mening is dat het plan ambitieus is voor het beperkte budget heeft zij mede gezien de ervaring van de betrokkenen vertrouwen in de uitvoerbaarheid.

De omgang met de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie beoordeelt de commissie als goed. Volgens de commissie reflecteert Playbill op realistische en overtuigende wijze op de codes. Playbill is zich volgens de commissie bewust van de blinde vlekken en de professionaliseringslag die gemaakt moet worden. De commissie is van mening dat er haalbare ambities zijn geformuleerd.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Start gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium met betrekking tot de lokale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Playbill ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.