ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. ROZENSTRAAT is volgens de commissie een podium waar interessante tentoonstellingen te zien zijn, maar waar in de programmering niet altijd een duidelijke rode draad is te ontdekken. De commissie vindt daarbij het overkoepelende thema ‘World-traveling’ tamelijk breed uitgewerkt. De commissie waardeert de focus van het podium op mid-career kunstenaars en pioniers, alsook op performance- en videokunst. De kwaliteit van het programma wordt zichtbaar gewaardeerd door recensenten en kunstprofessionals.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van ROZENSTRAAT beoordeelt de commissie als voldoende. Het thema ‘World-traveling’ zal ook de komende jaren nog doorwerken in de programmering, waarbij een focus ligt op ‘womanhood’ en ‘female gaze’. De commissie meent dat ROZENSTRAAT hiermee de programmering heeft aangescherpt. Hoewel het kunstpodium ambigu met deze focus lijkt om te gaan, is er een overtuigende selectie van kunstenaars die trachten persoonlijke en maatschappelijke grenzen te doorbreken. De eigen programmering van ROZENSTRAAT wordt naar mening van de commissie nog wel doorkruist door samenwerkingen en projecten zonder duidelijke inhoudelijke connectie. Hoewel een deel van het programma nog niet is ingevuld, verwacht de commissie dat met de opgedane ervaring en versterking van het team het programma realiseerbaar zal zijn.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. Zij ziet dat de organisatie in ontwikkeling is en zich heeft ingezet voor het verder aanscherpen van het profiel. Deze aanscherpingen zijn volgens de commissie enigszins vernieuwend, maar sluiten grotendeels aan op de ingeslagen weg van het podium. Hoewel een scherpe inhoudelijke visie mist, is de programmering door kunstenaarsselectie in lijn met actuele maatschappelijke thema’s.

De manier waarop ROZENSTRAAT naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als voldoende. ROZENSTRAAT presenteert een duidelijke omschrijving van doelgroepen en zet eerste stappen op weg naar een samenhangende communicatiestrategie. De strategie voor publieksverbreding heeft de potentie succesvol te worden, al is deze nog niet op alle onderdelen goed uitgewerkt.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. ROZENSTRAAT vervult een plek in het middenkader van culturele instellingen in het centrum van Amsterdam, al meent de commissie wel dat het profiel nog meer onderscheidend zou kunnen zijn. Het podium werkt samen op lokaal en regionaal niveau, maar naar de mening van de commissie zouden deze samenwerkingen nog meer kunnen aansluiten bij de artistieke visie. ROZENSTRAAT ontvangt ondersteuning vanuit het Amsterdams Fonds voor Kunst.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van ROZENSTRAAT – a rose is a rose is a rose voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.