Suns and Stars

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij waardeert de focus van Suns and Stars als onderzoeksplatform voor collectieve praktijken en open-einde onderzoek. De commissie mist echter een scherpe positionering en een overtuigende artistieke visie op de rol als kunstpodium. Zij meent dat er te weinig sprake is van een duidelijke focus op presentatie van hedendaagse beeldende kunst. De uitkomsten van de onderzoeksprojecten en samenwerkingen zijn voornamelijk online gepubliceerd en te weinig in de vorm van fysieke presentaties. In de ogen van de commissie ligt de nadruk op het openbaar maken van het maakproces en niet op het presenteren van een inhoudelijk samenhangend artistiek beeldende kunstprogramma.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. Zij waardeert de maatschappelijke betrokkenheid van Suns and Stars en het brede spectrum aan ideeën en gedachten, maar mist een overtuigende artistieke visie die de verschillende onderdelen van het programmaplan met elkaar verbindt. De programmalijnen en de kunstenaarsselectie zijn te summier uitgewerkt en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd. De commissie heeft onvoldoende vertrouwen dat er een kwalitatief goed en samenhangend programma van fysieke presentaties wordt gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim onvoldoende. De commissie waardeert de samenwerking met Cultuurherstel en de focus op community en samenwerking, maar zij meent dat dit voor de organisatie niet heel vernieuwend is. Door haar focus op collectieve praktijken en open-einde onderzoek verhoudt Suns and Stars zich tot maatschappelijke en actuele onderwerpen. De commissie vindt deze echter niet overtuigend uitgewerkt en vertaald naar een inhoudelijk onderscheidend programma.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als onvoldoende. De persoonlijke benadering van doelgroepen vindt de commissie passend bij de werkwijze van Suns and Stars, maar niet overtuigend uitgewerkt. De commissie mist een toelichting op de doelgroepen en een strategie voor het bereiken van publiek. Zij heeft op basis van het plan onvoldoende vertrouwen dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie mist reflectie op de eigen positie binnen de bestaande regionale infrastructuur. Door het ontbreken van een scherpe artistieke visie is zij niet overtuigd dat de aanvrager zich onderscheidend verhoudt tot de regionale context. De commissie heeft wel waardering voor de samenwerking die Suns and Stars heeft met partners als het Allard Pierson Museum en Arti et Amicitiae, maar mist inhoudelijke toelichting op deze samenwerkingen. Suns and Stars ontvangt geen structurele subsidies, maar wel incidentele ondersteuning van fondsen als AFK en het Cultuurfonds.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als voldoende. Suns and Stars onderschrijft de Fair Practice Code en reflecteert op de code en op haar eigen valkuilen. De toelichting op de code is summier maar de organisatie overtuigt voldoende naar de Fair Practice Code te handelen en denkt ook actief na over welke punten nog kunnen worden verbeterd.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Suns and Stars onderschrijft de GCC. Uit de aanvraag blijkt dat Suns and Stars de GCC nog onvoldoende actief heeft geïmplementeerd in de organisatie. De aanvrager reflecteert op waar de organisatie staat, wat nodig is en welke stappen het wil ontwikkelen. Ten aanzien van het eigen handelen ontbreekt in de toelichting echter concrete reflectie en een stappenplan.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Uit de aanvraag van Suns and Stars is op te maken dat er een (impliciet) beleid is ten aanzien van diversiteit en inclusie. Er worden verbeterpunten benoemd maar een duidelijk stappenplan over hoe Suns and Stars gewenste verbeterpunten wil aanpakken ontbreekt. Zo is er met name in het bestuur nog een stap te maken.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Suns and Stars onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.