Het HEM

Categorie: Kunstpodium Breed
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Het HEM en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten beoordeelt de commissie als volgt: de afgelopen jaren heeft Het HEM zich in korte tijd gemanifesteerd als een energieke toevoeging aan het culturele landschap in de Amsterdamse regio met een multidisciplinaire kunstbenadering. Tentoonstellingen uit recente jaren werden gewaardeerd in de pers. De doelen die Het HEM in de missie heeft genoemd, zoals een levendige ontmoetingsplaats creëren en het experiment voor (gevestigde) kunstenaars mogelijk maken, passen in het grotere kader van Het HEM en vindt de commissie realistisch. De doelen wat betreft het betrekken en stimuleren van bezoekers zijn naar de mening van de commissie minder verankerd in de organisatie. Daarin onderscheiden de plannen zich te weinig van andere instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. De artistiek-inhoudelijke koers laat zien dat vinger aan de pols wordt gehouden met betrekking tot actuele onderwerpen en maatschappelijk engagement. De aanvrager geeft echter onvoldoende reflectie op door haar gekozen artistiek-inhoudelijke processen (zoals de gehanteerde programmeringsmethodiek met gastcuratoren bij de Chapter-serie). Naar de mening van de commissie wordt er over de hele linie te weinig ingezet op inhoudelijke verdieping, waardoor de activiteiten een beperkte bijdrage leveren aan het actuele beeldende kunstdiscours. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend, of om een andere reden bijzonder is en welke mogelijkheden het plan biedt voor de inhoudelijke ontwikkeling van het initiatief beoordeelt de commissie als volgt: Het Hem is ambitieus en biedt een veelomvattend programma. De commissie vindt het bijzonder dat er voor het cureren van de Chapters geput wordt uit een poule creatieve makers die niet per se binnen de beeldende kunst actief zijn. De gekozen gastcuratoren hebben internationale bekendheid en hoge kwaliteit. De commissie vindt echter de inhoudelijke samenwerking met de gastcuratoren nog onvoldoende uitgewerkt. Zij ziet de aantrekking van grote namen nog onvoldoende resulteren in geëngageerde en verdiepende werkprocessen en presentaties. Het programmaplan is verder volgens de commissie realistisch en uitvoerbaar. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als voldoende.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als volgt: de keuze voor het programmeren door creatieve makers die niet uit de beeldende kunst komen is bijzonder maar niet vernieuwend. De gastcuratoren van de Chapters brengen in het verlengde van hun profiel belangrijke actuele thema’s aan de orde. Het HEM zelf slaagt er naar de mening van de commissie maar ten dele in om de argumentatie achter de keuze voor de curatoren overtuigend over het voetlicht te brengen en te verbinden aan een eigen artistieke agenda. De commissie meent dat de aansluiting met maatschappelijke ontwikkeling door Het HEM zelf nog onvoldoende verdiepend is uitgewerkt. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate waarin het kunstpodium naar buiten treedt en probeert naast een passend publiek een nieuw en breder publiek te bereiken, ook door het bieden van publieksvriendelijke voorzieningen beoordeelt de commissie als volgt: Het HEM heeft een gastvrije houding en combineert verschillende soorten aanbod; gratis activiteiten en faciliteiten naast betaalde evenementen en presentaties. De manier van communiceren, de verschillende functies die Het HEM herbergt en de partnerprogramma’s zijn allemaal een toenadering naar het publiek. Het beoogde publiek wordt omschreven in vaste en nieuwe doelgroepen, waarbij Het HEM voor nieuw publiek uitgaat van publieksgroepen die via de nieuwe programmering bereikt kunnen worden. In de strategie tot publieksverbreding worden reguliere middelen ingezet en er wordt zwaar geleund op free publicity. Het grootste kritiekpunt van de commissie vormt echter de besteding van de extra € 100.000 bij de categorie Kunstpodia Breed om meer publiek te bereiken. Zij mist hiervoor een gedegen strategie. De door Het HEM genoemde drieledige strategie zet voor een belangrijk deel in op de bezoekers van het gebouw, maar hoe dit doorwerkt in het werven van een groter, breder en nieuw publiek wordt niet onderbouwd. De commissie meent dat de inzet van meer mediators zeker kan leiden tot een betere publiekservaring en wellicht indirect tot meer bezoek, maar een directe strategie hiervoor ontbreekt. Daarnaast noemt Het HEM vernieuwing van de website als strategie voor meer bezoekers, maar zij mist ook hier een marketingstrategie om meer traffic te genereren naar de vernieuwde website, of bijvoorbeeld de kaartverkoop via de site te stimuleren. De commissie waardeert de plannen voor het verbeteren van de toegankelijkheid en vindbaarheid van Het HEM, hoewel ook dit niet vanzelfsprekend leidt tot extra bezoekers. Kortom, zij mist een duidelijke overtuigende strategie waarin product, plaats, prijs en promotie aandacht krijgen. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als onvoldoende.

De mate waarin het kunstpodium een stimulerende rol speelt voor de aanwezige culturele infrastructuur en welke allianties en verbintenissen het kunstpodium aangaat om de activiteiten te realiseren, kennis uit te wisselen en samen te werken, beoordeelt de commissie als volgt: Het HEM is een waardevolle toevoeging aan het landschap in de regio Amsterdam in de combinatie van schaal, internationale ambitie en transdisciplinaire aanpak. Met betrekking tot de artistiek-inhoudelijke visie en kwaliteit van de kunstprogrammering is het minder onderscheidend. Op onderdelen blijft deze artistieke visie aan de oppervlakte en daardoor is de bijdrage aan het actuele kunstdiscours beperkt. Er wordt veel samengewerkt met maatschappelijke en educatieve instellingen aan wie Het HEM ruimte biedt. De lokale inbedding is niet zo groot, maar wel aanwezig via scholen in Zaandam. Er is geen financiële betrokkenheid van overheden. Binnen de regio groot Amsterdam speelt Het HEM een bescheidener rol dan je van een Kunstpodium Breed zou mogen verwachten. Op grond van bovenstaande beoordeelt de commissie dit criterium als net onvoldoende.

De mate van professionaliteit in de bedrijfsvoering en de kwaliteit van de organisatie beoordeelt de commissie als volgt: de commissie neemt het externe advies van Blueyard over de kwaliteit van de organisatie over. Zij volgt het externe bureau in de Download: beoordeling van de drie codes (new window); de Fair Practice Code, de Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. Het externe advies over de bedrijfsvoering van Blueyard wordt in grote lijnen gevolgd. Op een belangrijk punt wijkt de commissie af van het advies van Blueyard, namelijk over de aanname van Blueyard dat het verbreden van het publieksbereik de komende jaren realistisch is. Op basis van de reeds gegeven argumentatie van de commissie over de strategie tot publieksverbreding beoordeelt zij dit onderdeel van het criterium als onvoldoende. Op grond van het advies van Blueyard wordt het criterium over de kwaliteit van de organisatie en de bedrijfsvoering over het geheel genomen beoordeeld door de commissie als voldoende.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Breed gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij zijn de criteria gericht op de culturele infrastructuur, op publieksbereik, de criteria gericht op de artistiek-inhoudelijke insteek in relatie tot de uiteindelijke activiteiten en de overtuigende strategie gericht op de extra investering van € 100.000 zwaarder gewogen omdat dit aandachtspunten zijn binnen deze categorie van de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Het HEM net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.