Pennings Foundation

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: negatief

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van Pennings Foundation en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Pennings Foundation is een laagdrempelige instelling die zichzelf bewezen heeft als plek voor talentontwikkeling in de fotografie. De artistiek-inhoudelijke visie van het podium is echter naar mening van de commissie te algemeen en reflecteert niet scherp genoeg op actuele ontwikkelingen in de hedendaagse fotografie. Het programma uit de afgelopen periode vindt ze te gefragmenteerd en te weinig gefocust. De activiteiten worden in regionale media gewaardeerd, maar landelijk is er minder aandacht voor.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van Pennings Foundation beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert de nadruk die het podium legt op talentontwikkeling en educatie. De commissie vindt echter de inhoudelijke uitgangspunten en de invulling van het artistieke programma als geheel niet overtuigend. Pennings Foundation heeft het programma ontwikkeld op basis van vier hoofdthema’s, die naar mening van de commissie erg breed zijn geformuleerd. Het tentoonstellingsprogramma vindt zij nog voornamelijk schetsmatig en algemeen uitgewerkt. Om die reden heeft zij onvoldoende vertrouwen over de uitvoerbaarheid en kwaliteit van het beoogde programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als onvoldoende. Pennings Foundation gaat met het programma door op de ingeslagen weg. De commissie ziet weinig ontwikkeling in de organisatie en in de programmering. In specifieke tentoonstellingen ziet zij enige aansluiting op ontwikkelingen in de maatschappij, maar dit is naar mening van de commissie in algemene termen omschreven en te weinig urgent van aard.

De manier waarop Pennings Foundation naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden beoordeelt de commissie als net onvoldoende. De commissie waardeert dat Pennings Foundation in wil zetten op publieksverbreding bij jongeren. Zij meent echter dat het programma en de gekozen communicatiemiddelen daar te weinig bij aansluiten. De doelgroepen worden beschreven, maar naar mening van de commissie nog te algemeen. Zij ziet geen overtuigende communicatiestrategie om deze doelgroepen te bereiken.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. Pennings Foundation speelt in en rond Eindhoven een waardevolle lokale en regionale rol, als enige podium voor fotografie in de regio. Het podium is met diverse samenwerkingspartners en financiële ondersteuning door de gemeente Eindhoven ingebed in de plaatselijke infrastructuur. De commissie meent echter dat het programma en profiel van Pennings Foundation nog van meer onderscheidende kwaliteit zou kunnen zijn, zowel op het gebied van fotografie als van talentontwikkeling.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Pennings Foundation net onvoldoende is en adviseert de aanvraag af te wijzen.