Plaatsmaken

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. Zij meent dat Plaatsmaken een heldere visie heeft en door de combinatie van werkplaats en tentoonstellingsruimte een unieke positie inneemt. De commissie vindt dat Plaatsmaken overtuigend de relatie tussen print en taal weet te verbinden aan maatschappelijke thema's als collectiviteit. De betrokken kunstenaars met wie is samengewerkt zijn passend maar niet heel agenderend. De verbinding tussen ambacht en kunst, is bij het kunstpodium al sinds de oprichting in de werkwijze verankerd maar in het beeldende kunstveld tegenwoordig weer heel actueel. Er is enige aandacht voor de activiteiten van Plaatsmaken in de kunstmedia.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende.
 Zij vindt het programmaplan overtuigend uitgewerkt en blijk geven van een verdere aanscherping van de artistieke visie. Plaatsmaken geeft de komende vier jaar ruimte aan het curatorencollectief Sunflower Soup met het programma HOha en aan Len Cox met het programma Time Out / Tune In. De commissie vindt dit een sterke keuze en passend bij de ingeslagen weg waarbij kunst, print en maatschappelijke ontwikkelingen op een bijzondere manier samenkomen. Via deze gastcuratoren worden interessante kunstenaars in huis gehaald. De commissie heeft op basis hiervan vertrouwen in de haalbaarheid en kwaliteit van het programma.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. De commissie meent dat uit het programmaplan blijkt dat Plaatsmaken zich blijft ontwikkelen en voor een koers heeft gekozen die afwijkt van eerdere manieren van werken. Met het aanstellen van de nieuwe meesterzeefdrukker is een innovatievere wind gaan waaien en is het kunstpodium actief bezig met de verduurzaming van werkprocessen en materialen in samenwerking met de kunstenaars. De commissie vindt dat Plaatsmaken zich met haar programma verhoudt tot maatschappelijke en actuele ontwikkelingen in de beeldende kunst.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie vindt dat de communicatiestrategie scherper had kunnen worden uitgewerkt. De doelgroepen en middelen zijn algemeen beschreven en er is geen publieksonderzoek gedaan. Positief vindt de commissie dat voor het educatieve programma wordt samengewerkt met de Hospitality Club om scholen in de directe omgeving, waaronder ArtEZ en diverse MBO-opleidingen, en wijkbewoners bij Plaatsmaken te betrekken en de relatie met deze groepen te verduurzamen. Zij heeft voldoende vertrouwen, ook door de groei in aantal medewerkers en de toename in activiteiten, dat het beoogde publiek zal worden bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij vindt dat Plaatsmaken door de combinatie van werkplaats en kunstpodium een bijzondere functie heeft, zowel regionaal als nationaal. Met het onderscheidende programma voor de komende jaren ziet de commissie in Plaatsmaken een podium met een bovenregionale uitstraling. De commissie waardeert de actieve rol die het kunstpodium heeft als penvoerder van het platform Beeldende Kunst Arnhem. Er is structurele ondersteuning vanuit de gemeente.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Plaatsmaken onderschrijft de FPC en past deze toe. Er is beleid en reflectie op de code, er zijn verschillende stappen gezet en er worden verbeterpunten benoemd. Het stappenplan had concreter en op meer onderdelen kunnen worden uitgewerkt.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als net onvoldoende. Plaatsmaken onderschrijft de GCC maar past deze niet overtuigend toe. De raad van toezicht en bestuur hanteren (nog) geen reglement; of er een jaarlijkse evaluatie van het bestuur plaatsvindt wordt niet toegelicht. Wel gaat de aanvrager nader in op twee thema's van de GCC en noemt het verbeterpunten. De reflectie op het eigen handelen wordt gedeeld in het jaarverslag. Er zijn aanzetten, maar over het geheel genomen is er te weinig sprake van een actief en geïmplementeerd beleid.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Er is te weinig sprake van een actief en geïmplementeerd beleid. De code wordt onderschreven en er is bewustzijn bij Plaatsmakenr over het toepassen van de code. Het ontbreekt echter in de aanvraag aan een overtuigende reflectie op de code, verbeterpunten en een concreet stappenplan.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Plaatsmaken ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.