De Fabriek

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief, maar niet toegekend vanwege tekort aan budget

Het advies luidt:
De samenhang tussen de artistiek-inhoudelijke uitgangspunten van De Fabriek en de manier waarop deze tot uitdrukking komen in de activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als voldoende. De artistieke visie van De Fabriek is volgens de commissie duidelijk gericht op productie en werkprocessen van makers. Als gevolg van een herstructureringstraject heeft De Fabriek een meer aangescherpte koers gevaren in hun programma waarbij er een verdieping heeft plaatsgevonden in het residency-programma in combinatie met een randprogramma. Dit heeft interessante tentoonstellingen en zogenoemde generatorprojecten opgeleverd die gewaardeerd worden vanuit het veld.

De mate waarin het programmaplan onderscheidend of op een andere manier bijzonder is, en de mogelijkheden die het plan biedt voor de ontwikkeling van De Fabriek beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie is van mening dat de artistieke visie van het kunstpodium past bij de rol die De Fabriek naast presentatieruimte ook als productieplek vervult. De selectie van kunstenaars met diverse praktijken sluit naadloos aan op de actuele thema’s in het discours alsook bij de aard van De Fabriek. Met het duidelijke kader dat De Fabriek schetst waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, heeft de commissie het vertrouwen dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma zal worden gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als voldoende. De commissie waardeert de stappen die De Fabriek neemt richting de toekomst. Met het verlengen van de residenties en de samenwerkingen geven ze een verdieping aan het programma. De thematische programmalijn en de geselecteerde kunstenaars verhouden zich tot sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen.

De manier waarop De Fabriek naar buiten treedt en probeert niet alleen een professioneel publiek maar ook een breder publiek voor zijn activiteiten te vinden en aan zich weet te binden, beoordeelt de commissie als onvoldoende. De commissie waardeert de plannen van De Fabriek om van een naar binnen gerichte organisatie te transformeren naar een meer naar buiten gerichte plek. Zij ziet dit ondersteund in de vormgeving en de ‘tone of voice’. De publieksbenadering is naar haar mening echter niet voldoende uitgewerkt. De doelgroepenomschrijving had specifieker gekund en de communicatiemiddelen worden zeer generiek beschreven, zonder in te gaan op welke middelen daarvan worden ingezet om het programma onder de aandacht te brengen. Ook de benadering gericht op de buurt vindt de commissie onvoldoende uitgewerkt.

De bijdrage aan de aanwezige culturele infrastructuur en de relevantie voor het publiek waartoe het zich gaat verhouden beoordeelt de commissie als voldoende. De locatie in combinatie met de dubbelfunctie van productie- en presentatieplek voor kunstenaars in de designstad Eindhoven, maakt De Fabriek in de ogen van de commissie onderscheidend. De commissie waardeert de vele (inter)nationale partners. De Fabriek wordt de komende jaren ondersteund door de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de culturele infrastructuur zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van De Fabriek voldoende is, maar als gevolg van het beperkte budget adviseert zij de aanvraag af te wijzen.