Ateliers ‘89

Categorie: Kunstpodium Basis
Advies: positief
 

Het advies luidt:
De artistieke visie en de artistiek-inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Ateliers ’89 is een presentatie- en ontmoetingsplek en geeft kunstenaars ruimte voor talentontwikkeling en reflectie. Naar de mening van de commissie is dit het enige podium op Aruba dat structureel aandacht geeft aan kunstenaars vanuit verschillende disciplines uit binnen- en buitenland. Vanuit de overtuiging dat kunstenaars een verschil kunnen maken en een wisselwerking op gang kunnen brengen tussen wat er gaande is op het eiland, in de regio en de rest van de wereld, wordt met het programma gestreefd naar een open discours. Ateliers ’89 draagt haar visie uit via een brede waaier aan activiteiten zoals tentoonstellingen, residenties, workshops en filmvertoningen. In de ogen van de commissie is ze daarmee een spin in het web van het regionale hedendaagse cultuuraanbod. Er is grote waardering voor Ateliers ’89 op Aruba en daarbuiten, wat onder meer blijkt uit de betrokkenheid van het publiek en bezoek van hooggeplaatsten.

De artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Het programmaplan biedt een boeiende en diverse mix van workshops, residenties en presentaties. De selectie van kunstenaars is naar de mening van de commissie interessant en sluit inhoudelijk aan bij de artistieke visie van het kunstpodium. Internationaal bekende kunstenaars worden gekoppeld aan de jongere generatie en er vindt een uitwisseling plaats tussen lokale, regionale en internationale kunstenaars. Gezien hun ervaring, de bewezen vaardigheden en het grote netwerk, heeft de commissie vertrouwen dat het beoogde artistiek-inhoudelijke programma wordt gerealiseerd.

De innovatieve kwaliteiten beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Zij meent dat de benadering van interculturele uitwisseling innovatief en uniek is aan het kunstpodium op Aruba. Ateliers ’89 organiseert niet alleen traditionele tentoonstellingen, maar ook andere presentatievormen zoals performances, modeshows, filmavonden. Hiermee reflecteert het programma op actuele en urgente thema’s. Daarnaast organiseert Ateliers ’89 educatieve programma’s in kwetsbare wijken en vervult ze daarmee een maatschappelijke rol.

Het publieksbereik beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Ateliers ’89 heeft twee belangrijke doelgroepen: kunstenaars en jongeren. -Deze worden naar de mening van de commissie goed bereikt. In de aanvraag wordt verduidelijkt welke (communicatie)middelen het kunstpodium hiervoor wil inzetten. De commissie waardeert in de aanpak het persoonlijke contact en de connectie met het lokale tv-station waar de workshops worden aangekondigd, maar mist concrete doelstellingen in de algehele benadering van publiek. Toch heeft zij vertrouwen, mede door de trouwe achterban, dat het beoogde publiek wordt bereikt.

De lokale en/of regionale inbedding beoordeelt de commissie als goed. Zij meent dat Ateliers ’89 een groot aanjager is van de hedendaagse cultuur op het eiland en ver daarbuiten. Het is een unieke plek met een sterk netwerk en van groot belang voor de ontwikkeling en promotie van kunst en kunstenaars. Daarnaast weet Ateliers ’89 een brede club van partners aan zich te binden en is het genereus in kennisdeling. Het kunstpodium is gevraagd door de overheid om workshops beeldende kunst voor jongeren in achterstandswijken structureel over het hele eiland uit te rollen en wordt ondersteund door Mellon Foundation, dat actief is in de Cariben.

De kwaliteit van de organisatie en de professionaliteit in bedrijfsvoering beoordeelt de commissie als goed. Een extern bureau heeft dit criterium geanalyseerd en daarover geadviseerd. De commissie kan zich vinden in dit vooradvies.

De omgang met de Fair Practice Code (FPC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Ateliers ’89 zegt de beginselen van de Fair Practice Code van harte te ondersteunen, maar benoemt alleen de stand van zaken en welke stappen het in de toekomst wil nemen ten aanzien van Fair Pay. Het ontbreekt aan toelichting op andere vlakken van de FPC zoals auteursrechtvergoedingen, samenwerkingsovereenkomsten en ontwikkeling van werkenden.

De omgang met de Governance Code Cultuur (GCC) beoordeelt de commissie als onvoldoende. Ateliers ‘89 onderschrijft de GCC. De organisatie is een stichting; specifiek een steunfonds ten behoeve van de kunstinstelling Ateliers ‘89 op Aruba. In die hoedanigheid is ook de toepassing van de code beoordeeld. De toelichting geeft onvoldoende inzicht in hoe het bestuur invulling geeft aan de taken en verantwoordelijkheden, welke reglementen er van toepassing zijn en of er een rooster van aftreden is. Er worden een aantal verbeterpunten benoemd, maar een stappenplan ontbreekt.

De omgang met de Code Diversiteit & Inclusie (D&I) beoordeelt de commissie als ruim voldoende. Diversiteit & inclusie is bij Ateliers ‘89, integraal verweven met het programma, publiek, partners en personeel van de organisatie. De organisatie heeft samen met de partners met wie kunstmanifestatie Caribbean Linked wordt georganiseerd, een gedragscode opgesteld die het streven naar een diverse en inclusieve werkplek onderschrijft. Een concreet stappenplan met expliciete doelen waar de organisatie naartoe zou willen werken om D&I steviger in te bedden in de organisatie ontbreekt nog. Desondanks is Ateliers ’89 door de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke context waar ze zich in bevindt overtuigend genoeg in de reflectie op de code.

De adviescommissie heeft de beoordelingscriteria van de regeling Kunstpodium Basis gewogen in onderlinge samenhang. Hierbij is het criterium gericht op de lokale en/of regionale inbedding zwaarder gewogen, omdat dit een aandachtspunt is binnen de regeling Kunstpodia. Zij is gekomen tot het eindoordeel dat de aanvraag van Ateliers ’89 ruim voldoende is en adviseert de aanvraag toe te kennen.